PLAATSINGS-/AANVULLENDE VOORWAARDEN

Deze is bedoeld om u te informeren over de werkwijze van kinderopvang Cowboys & Angels BV (hierna verder te noemen als kinderopvang Cowboys & Angels) bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan. Heeft u over de inhoud vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met de leidinggevende of een van onze medewerkers.

AANBOD
Kinderopvang Cowboys & Angels biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar op maandag t/m vrijdag opvang van 7:00 – 19:00 uur.
Naast gewone reguliere opvang, bieden wij voornamelijk flexibele opvang in twee verschillende contractvormen: Opvang op Maat en Flex-contract.

CONTRACTVORMEN
Regulier opvang
Voor zowel de dagopvang(KDV) als de BSO biedt Cowboys & Angels de regulier opvang. Om ouders meer flexibiliteit te bieden is er keus voor 4 contractvormen van 52, 48, 46 en 40 weken per jaar.
Het contract wordt opgesteld op basis van het aantal dagen en de gekozen aantal weken opvang per jaar.
Voor de KDV wordt het contract opgesteld op basis van het gekozen aantal dagen en weken met een minimaal van 10 uur opvang per dag.
Voor de BSO wordt het contract opgesteld op basis van het gekozen aantal dagen en weken met de volgende opvangtijden:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15:00-19:00 uur en op de woensdag van 12:30-19:00 uur.
Bij de 52, 48, 46 weken contract is standaard vakantieopvang van 9:00 – 17:00 uur meegerekend.
U betaalt de maandelijkse kosten op basis van het contract ongeacht of er wel/geen gebruik wordt gemaakt van opvang.
Extra opvanguren worden tegen hetzelfde contracttarief berekend.

Flexibel opvang
Voor ouders die nóg meer flexibiliteit wensen, is er de keus voor Opvang op Maat, Flex-contract en Incidenteel opvang.

Bij flexibele opvang kiest u namelijk zelf:
- het aantal uren per dag (minimaal 3 uur aaneengesloten tijdens schoolweken en 6 uur tijdens vakantieweken)
- de breng-/haal tijden (tussen 7 en 19 uur)
- het aantal dagen per week
- het aantal weken per jaar (minimaal 40 weken)
Zo flexibel is onze opvang!

Hieronder de verschillen:
Opvang op Maat
Hierbij wordt een contract opgesteld op basis van de van tevoren afgesproken opvangdagen/-tijden. Passend bij uw eigen persoonlijke situatie. Wij verwachten dat er tijdens de schoolweken minimaal 3 uur aaneengesloten opvang wordt afgenomen en tijdens de vakantieperiode hanteren wij graag een minimale afname van 6 uur per dag.
Bij deze contractvorm wordt op de afgesproken dagen/tijden een plek gereserveerd voor uw kind. U betaalt voor de afgesproken aantal uren ongeacht of er wel/geen gebruik wordt gemaakt van opvang.

Flex-contract
Hierbij wordt een contract opgesteld op basis van een gewenst aantal opvanguren per maand.
De opvangdagen/-tijden zijn echter flexibel in te delen. Ook hierbij geldt dat er minimaal 3 uur aaneengesloten opvang wordt afgenomen en in de vakantieperiode geldt een minimale afname van 6 uur per dag. Bij deze contractvorm kan er géén plek voor uw kind worden gereserveerd. Als ouder(s)/verzorger(s) bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de opvangdagen/-tijden via het ouderportaal, dit kan tot 1 maand van te voren. Plaatsing is per keer alleen mogelijk indien de groepssamenstelling dit toelaat. Vanzelfsprekend kan er altijd voor een andere dag/tijdstip worden gekozen. Deze contractvorm is zeer geschikt voor ouders met wisselende werktijden.
U betaalt maandelijks voor de afgesproken aantal uren ongeacht of er wel/geen gebruik wordt gemaakt van opvang. Overgebleven/niet opgenomen uren kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand.

Flex-incidenteel opvang (0-uren)
Incidenteel opvang is het meest geschikt wanneer u tijdelijk of alleen af en toe opvang nodig heeft. De minimale afname is 3 uur aaneengesloten per keer. Bij incidenteel opvang geldt de regel VOL=VOL. Plaatsing is alleen mogelijk indien de groepssamenstelling het toelaat en er voldoende PM-ers aanwezig zijn. Aanvraag voor opvang kan via het ouderportaal worden ingediend tot maximaal 1 maand van te voren. U betaalt (ter plekke) alleen voor het daadwerkelijk afgenomen aantal opvanguren. U kunt in aanmerking komen voor kosteloos annuleren, mits gehouden is aan de annuleringsvoorwaarden. Meer informatie over annuleren leest u verderop onder het kopje ‘afmelden’.

Het komt voor dat een kind van de opvang tussentijds ergens naar toe gaat (bijv. naar de peuterschool/therapie) gaat. De opvangtijd wordt dan onderbroken. Per 31 augustus 2020 moeten wij de uren dat uw kind ‘ergens anders’ is doorberekenen. Op de vrijgekomen lege plekken kunnen wij namelijk geen ander kind(eren) plaatsen, terwijl de kosten wel gewoon doorgaan. Komt uw kind in de ochtend eerst naar de opvang voordat het naar (peuter-)school gaat, dan wordt hiervoor de VSO regeling gehanteerd met de standaard afname van anderhalf uur. Ook als het kind korter dan anderhalf uur aanwezig is.

Peuteropvang(2-4 jaar) / Schooltijdenopvang

De peuteropvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Peuteropvang wordt geboden van maandag t/m vrijdag van 8:30 – 15:00 uur gedurende 40 schoolweken. De peuterprogramma wordt alleen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aangeboden. Op de woensdag zijn de peuters welkom, maar er wordt dan alleen geen peuterprogramma geboden. Het contract wordt afgesloten op basis van het aantal opvangdagen en 40 schoolweken.
Extra opvanguren worden tegen hetzelfde contracttarief berekend.

Ondanks dat de peuteropvang-tijden (8:30 – 15:00uur) overeenkomen met de schooltijden, zijn het 2 verschillende soorten opvang.  Schooltijdenopvang is niet perse gekoppeld aan peuteropvang en is daarom in principe ook geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar. De jongere kinderen worden dan in een andere ruimte opgevangen.
Het contract wordt afgesloten op basis van het aantal opvangdagen en 40 schoolweken.
Extra opvanguren worden tegen hetzelfde contracttarief berekend.

Voorschoolse opvang (VSO)
Kinderen die vóór schooltijd opgevangen moeten worden, kunnen naar de VSO. De VSO is standaard van 7:00-8:30 uur en wordt voor anderhalf uur berekend. Ook als het kind korter dan anderhalf uur aanwezig is. Het contract wordt afgesloten op basis van het gekozen aantal dagen en 40 weken opvang per jaar. U betaalt voor de afgesproken aantal uren ongeacht of er wel/geen gebruik wordt gemaakt van opvang.

Vakantieopvang
Ook tijdens schoolvakanties kunnen uw kinderen bij ons terecht. Vakantie opvang kan bij ons incidenteel worden afgenomen of in combinatie met een Dagopvang- of BSO-contract. Tijdens de vakantie zijn de kinderen minimaal 6 uur per dag op de opvang aanwezig.
Wij verwachten dat kinderen uiterlijk 9:00 uur binnen zijn en dat zij minstens tot 15:00 uur aanwezig zijn.
Tijdens de vakantie is er alle tijd om te bouwen, te spelen, te zingen en te dansen maar ook om uitstapjes te maken. We organiseren dus allerlei leuke activiteiten en uitstapjes. Het programma verschilt per vakantie. Kinderen mogen bij ons mee beslissen. We kiezen het thema op basis van de interesse van de kinderen, het jaargetijde of gebeurtenissen in de directe omgeving.
U dient uiterlijk 6 weken voor een schoolvakantieperiode aan ons door te geven of u gebruik wilt maken van vakantieopvang.
Aanmelden kan via het ouderportaal en alleen mogelijk per hele weken. Stel u heeft een contract voor 3 dagen, maar u neemt alleen 1 dag af, dan vervallen de andere 2 dagen. Hiervoor in de plaats wordt geen andere dag aangeboden. Wel is er een mogelijkheid om te ruilen. Zie meer informatie onder het kopje ‘ruilen’. Niet gebruikte vakantiedagen/-uren vervallen aan het einde van het kalenderjaar.

AANMELDING
Vanaf het moment dat u zwanger bent, kunt u uw kind aanmelden voor opvang.  U kunt hiervoor het aanmeldformulier gebruiken op onze website. De aanmelding brengt geen verplichting met zich mee en is kosteloos. De leidinggevende/medewerker neemt na ontvangst van uw aanmelding contact met u op om een persoonlijk aanbod met u te bespreken. Op basis hiervan ontvangt u de plaatsingsovereenkomst.
Voor de inschrijving wordt eenmalig administratiekosten van € 15,- per kind berekend.
Als voor de opvangvorm dat uw voorkeur heeft een wachtlijst geldt, wordt de aanmelding van uw kind op een wachtlijst geregistreerd. U ontvangt hiervan een schriftelijke of elektronische bevestiging. De verschillende opvangvormen kennen ieder een eigen wachtlijst. Als u de aanmelding niet wilt handhaven, kunt u deze telefonisch of schriftelijk annuleren bij de leidinggevende/medewerker.

Persoonlijk aanbod
Bij een persoonlijk aanbod houden wij rekening met onderstaande punten:
• een evenwichtige groepssamenstelling en evenwichtige leeftijdsindeling conform wet- en regelgeving
• afstemming van beschikbare plaatsen en gewenste plaatsingsdatum
• prioriteit en inschrijfdatum

Wachtlijstregeling
Bij aanwezigheid van een wachtlijst hanteren wij de volgende prioriteiten:
1. Kinderen op de wachtlijst van onze personeelsleden.
2. Klanten die al gebruik maken van kinderopvang binnen onze organisatie.
Hieronder valt: uitbreiding, wisseling, broertje en/of zusje binnen het gezin waarvan al één kind geplaatst is, doorstroming tussen kindercentra of groepen, doorstroming naar andere opvangsoort (bijvoorbeeld van dagopvang naar buitenschoolse opvang).
3. Kinderen van scholen waarmee wij een samenwerkingscontract hebben.
4. Sociaal-medische indicatie (zie voorwaarden sociaal-medische indicatie).
5. Nieuwe aanmeldingen.

Voorwaarden sociaal-medische indicatie:
• Een schriftelijk advies van een doorverwijzende instantie (huisarts, consultatiebureau of indicatie-instantie).
• Uw verzoek tot plaatsing op basis van sociaal-medische indicatie wordt besproken met de leidinggevende van het kindercentrum. De leidinggevende geeft toestemming voor plaatsing.
• Als er geen toestemming wordt gegeven voor plaatsing wordt dit met uitleg van reden aan u medegedeeld.

PLAATSINGSOVEREENKOMST
Wanneer er overeenstemming is over het persoonlijk aanbod ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. De plaatsing is definitief wanneer wij de plaatsingsovereenkomst binnen de gestelde termijn van 7 dagen getekend retour hebben ontvangen. U ontvangt hiervan een bevestiging. Na het verstrijken van de reactietermijn vervalt het persoonlijk aanbod, er is plaatsing niet meer gegarandeerd.
Met het tekenen van de plaatsingsovereenkomst verklaart de ouder/verzorger zich akkoord met de door kinderopvang Cowboys & Angels gehanteerde voorwaarden en huisregels.

ANNULERING
Vanaf het moment van ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum van de plaatsing heeft u de mogelijkheid de plaatsing te annuleren. Annulering moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Aan de annulering zijn kosten verbonden. Dit geldt, naar evenredigheid, ook voor een gedeeltelijke annulering van de plaatsing.

De hoogte van de annuleringskosten is afhankelijk van het moment van annulering en het maandbedrag van de overeengekomen plaatsing:

Periode voor ingangsdatum plaatsing Annulerings- en administratiekosten
Meer dan 1 maand € 50 administratiekosten
Minder dan 1 maand 100% van het maandbedrag

Het totaal van de annuleringskosten bedraagt maximaal de verschuldigde betaling over de opzegtermijn (1 maand), met een maximum van € 550.

KENNISMAKING EN WENMOMENT
Na ondertekening en retournering van de plaatsingsovereenkomst is de plaatsing definitief. Een medewerker van neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gebeurt bij voorkeur minimaal twee weken vóór de aanvang van de plaatsing. Tijdens dit gesprek worden eventueel wenafspraken voor uw kind gemaakt. De wenperiode wordt ingepland in de twee weken vóór aanvang van de plaatsing. Indien de termijn tussen de acceptatie van het persoonlijk aanbod en de ingangsdatum van de plaatsing korter is dan twee weken neemt u dan zelf contact op met het kindercentrum om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

AFWEZIGHEID EN ZIEKTE
Kinderen op een kinderopvang zijn vaker verkouden, ze steken elkaar immers sneller aan. Verkoudheid hoeft geen reden te zijn om een kind thuis te houden. Wel moet er gekeken worden naar de aard van de verkoudheid. Sommige kinderen voelen zich niet ziek onder een verkoudheid, andere kinderen juist wel.
Bij koorts (temperatuur van 38 graden) en/of een besmettelijke ziekte moet het kind wel thuisgehouden worden. Wij verwachten dan een telefonische afmelding met informatie over de ziekte.
Wordt een kind ziek op de kinderopvang, dan bellen wij de ouders of het waarschuwingsadres en verwachten wij dat het kind wordt opgehaald. In verband hiermee is het van belang dat wij beschikken over de laatste gegevens betreffende de bereikbaarheid van de ouders en/of verzorgers. De betaling loopt in geval van afwezigheid en ziekte gewoon door.
Wij verzoeken u ons telefonisch op de hoogte te stellen van de afmelding en niet per e-mail/sms-bericht om te voorkomen dat de afmelding niet tijdig wordt opgemerkt en groepsleiding niet van de juiste informatie wordt voorzien.
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen? Wij kunnen dan, indien nodig, maatregelen nemen om mogelijke besmetting van andere kinderen te voorkomen.

Wanneer de verwachting is dat uw kind door ziekte minimaal twee maanden niet naar het kindercentrum kan komen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kostenvermindering per de 1e of de 16e van de maand.

Procedure:
• U meldt de te verwachten langdurige afwezigheid schriftelijk of elektronisch bij een medewerker onder vermelding van de (verwachte) ingangsdatum. U dient dit zo snel mogelijk maar in ieder geval in de eerste ziektemaand van uw kind door te geven.
• U ontvangt van ons het formulier ‘aanvraag kostenvermindering bij ziekte’ dat u volledig ingevuld retourneert.

Indien u voor kostenvermindering in aanmerking komt, geldt de volgende regeling:
• Gedurende de eerste volledige ziektemaand wordt het normale tarief berekend.
• De tweede volledige ziektemaand wordt niet doorberekend.
• Met betrekking tot de voortzetting van de plaatsing zijn er na deze twee maanden de volgende mogelijkheden:
1. Na de tweede volledige ziektemaand kan de plaats van uw kind zonder opzegtermijn beëindigd worden en wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst met de hoogste prioriteit voor terugplaatsing.
2. U betaalt de kindplaats door en de plaats blijft behouden.

AFMELDEN
Bij de aanmelding wordt er een plaats gereserveerd voor het kind en houden wij rekening met de komst van uw kind.
Wanneer uw kind om wat voor reden dan ook niet naar de opvang kan komen verwachten wij altijd een afmelding. In dat geval kunnen de medewerkers de geplande activiteiten aanpassen. Uw kind afmelden kan via het ouderportaal. Afmelden voor de dag zelf dient echter telefonisch te worden gedaan.
Een gemiste dag(afgemeld/ziek) wordt niet in mindering gebracht. Opgegeven uren (en dus ook de kosten) zijn contractueel vastgelegd, ongeacht of hier ook daadwerkelijk gebruik van is gemaakt. Het is niet vanzelfsprekend dat deze gemiste dagen worden ingehaald. Incidenteel bestaat er soms een mogelijkheid dat een dag kan worden ingehaald. Dit moet wel binnen 1 maand, mits de bezetting op de desbetreffende groep dit toelaat. Let wel, dit is een extra service. Hier kan geen rechten aan ontleend worden.
*Kosteloos afmelden is alleen van toepassing bij Flex-incidenteel (0-uren)contract en indien 48 uur voor de aanvang van de opvang via ouderportaal is afgemeld. Let op! Voor elke dag dat we gesloten zijn, dient nog eens 24 uur eerder per dag afgemeld te worden (weekenden en nationale feestdagen). Voor bijvoorbeeld de maandag wordt dit dan minimaal 96 uur van tevoren.

EXTRA OPVANG EN RUILBELEID
Kinderopvang Cowboys & Angels biedt kinderopvang met flexibiliteit als kernwoord. Dit betekent dat ouders zelf mogen bepalen wanneer en hoe lang opvang nodig is. Kinderopvang Cowboys & Angels biedt de mogelijkheid voor ruilen of extra dagen; plaatsing is echter alleen mogelijk als de groepssamenstelling dit toelaat. Wees daarom op tijd met het indienen van uw verzoek.

RUILEN
Ruilen is een service en geen recht, en moet binnen twee weken plaatsvinden. Ruilen is niet mogelijk ter vervanging van een sluitingsdag, feestdag, ziekteperiode, studie-/margedag of vakantie.

Ruilen is niet hetzelfde als sparen!
Met ruilen bedoelen we niet;
-mijn kind is de afgelopen tijd 2x niet geweest, dus wil ik de komende tijd 2x opvang inplannen.
-mijn kind komt vandaag niet en ik wil de uren naar voren schuiven of toevoegen aan een ander vaste dag zodat mijn kind langer kan blijven tijdens bijv. marge-/studiedag.
- een ruil mag niet worden gedaan ter aanvulling van een ander vaste dag.

Met ruilen bedoelen we op mijn vaste contract-dag heb ik geen opvang nodig maar wel op een ander dag.
-volgende week donderdag heb ik geen opvang nodig, maar volgende week vrijdag wel.
-een ruil is evenredig aan het contract d.w.z. het aantal uren/tijden worden in zijn geheel(volgens contract) geruild en kan niet worden opgesplitst of samengevoegd.
Een aanvraag voor ruil kan maar eenmalig worden ingediend. Bij afwijzing is het niet mogelijk om opnieuw een ruil aan te vragen.
Een geruilde dag, mag niet nogmaals worden geruild.
Aanvraag voor ruilen of extra opvang kan via de ouderportal worden aangevraagd. Extra afgenomen opvang wordt meegenomen in de totale jaaropgave kinderopvang. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de vaststelling tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

STUDIE-/MARGEDAGEN
Een aantal scholen kent buiten de vaste schoolvakanties (zie de website van het Ministerie van OCW) zogenaamde studie-/margedagen. Dit zijn onder meer studiedagen voor het lesgevend personeel van basisscholen. De scholen zijn dan (deels) dicht. Op deze studie-/margedagen is onze naschoolse opvang altijd open. Opvanguren tijdens studie-/margedagen vallen buiten het contract en worden apart gefactureerd.
Valt een margedag op een vaste dag, dan krijgt de ouder een extra factuur over het gedeelte buiten de contracturen. Het is niet mogelijk om uren van een vaste dag naar boven te verschuiven t.b.v. opvang tijdens marge-/studiedag. Dit geldt voor alle BSO-pakketten. De margedagen buiten de reguliere opvangdagen worden wel apart gefactureerd.

FLEX-TEGOED
Flex-tegoed is een saldo van uren dat wordt opgebouwd uit het totaal vakantieweken uren en vrij kan worden ingezet tijdens vakantieweken. Het saldo van Flex-tegoed kan niet worden ingezet voor een extra opvang buiten het contract.

Een uitzondering hierop geldt voor de 48 en 52 weken contracten, hierbij kan het saldo van het Flex-tegoed ook worden ingezet voor bijv. studie-/margedagen.
De vakantieweken uren zijn contractueel vastgelegd en worden standaard iedere maand gefactureerd ongeacht of deze wel/niet zijn opgenomen. Ons systeem houdt voor u bij, of het aantal uren dat wordt aangevraagd (via de Ouderlogin) het saldo van uren overschrijdt.

WIJZIGINGSVERZOEKEN/OPZEGGEN

Een aanvraag tot structurele wijziging van het aantal dagen of voor andere opvangdagen geldt als nieuwe aanmelding. Deze wijzigingen dienen schriftelijk te worden aangevraagd. De mogelijkheden zijn afhankelijk van een eventuele wachtlijst en de personele bezetting van de betreffende groep.
Wijzigingsverzoeken/opzeggen van één of meerdere dagen gebeurt schriftelijk of per e-mail. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand.

OPENINGSTIJDEN
Kinderopvang Cowboys & Angels is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7:00 uur tot 19:00 uur.
Wij vragen u om de openingstijden te respecteren en niet vóór aanvangstijd of ná sluitingstijd binnen te komen.

SLUITINGSDAGEN
Kinderopvang Cowboys & Angels is gesloten op:
Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 5 mei (eens in de vijf jaar vanaf 2010), Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag, en overige door de Rijksoverheid erkende Nationale feest-/gedenkdag en vooraf gestelde studiedagen. Studiedagen worden 6 maanden van te voren bekend gemaakt.
Tevens zijn wij gesloten in de week tussen Kerst & Nieuwjaarsdag (27, 28, 29, 30 en 31 december).
Op 24 december sluiten wij eerder en wel om 17:00 uur.

PRIJS EN FACTURATIE
De kinderopvangprijzen worden jaarlijks gewijzigd, voor het daarop komende kalenderjaar. Kinderopvang Cowboys & Angels factureert in 12 gelijke maandbedragen. Het maandbedrag wordt berekend door het aantal uren per jaar te vermenigvuldigen met het uurtarief en vervolgens te delen door 12. Dit houdt in dat u iedere maand een factuur van ons krijgt. Ook bij een overeenkomst o.b.v. 40 weken-opvang (zonder vakantieopvang), ontvangt u iedere maand een factuur.
Bij Incidenteel opvang factureren wij het aantal uren per maand vermenigvuldigd met het uurtarief.
Facturering geschiedt voorheen maandelijks achteraf van de maand van opvang. Per 1 maart 2020 wordt maandelijks vooraf gefactureerd. De verschuldigde kosten voor kinderopvang worden door de ouder betaald via een overboeking.

Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag is de gebruiker in gebreke, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zullen wij na 30 dagen de wettelijk vastgestelde rente over het niet betaalde bedrag vorderen.
Cowboys & Angels BV behoudt zich bij niet tijdige betaling het recht voor aan een door haar gemachtigd incassobureau de vordering uit handen te geven. Daarbij zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden verhaald op de debiteur, waarbij 15% incassokosten worden berekend. Tevens worden bij niet tijdige betalingen herinnerings- en aanmaningskosten berekend van € 15,- per keer.

Bij 1 maand achterstand in betaling, zonder opgave van redenen, is Cowboys & Angels BV niet gehouden om opvang te blijven bieden en kan opvang (tijdelijk, totdat betaling is voldaan) worden geweigerd.
Uw kind is weer welkom als de betaling is voldaan. De opvangtijden/-dagen van uw kind houden we na deze kennisgeving van de betalingsachterstand gedurende 4 weken gereserveerd. Als er dan nog geen betaling is gedaan vervalt deze reservering voor de opvang van uw kind en kunt u daarop geen aanspraak meer maken.

Bij 2 maanden achterstand in betaling is Cowboys & Angels BV niet gehouden aan de opzegtermijn maar kan de opvang per direct worden beëindigd. U blijft in dit geval verantwoordelijk voor de opvangkosten tot en met de einddatum.
Voor het niet gebruiken van de overeengekomen dagdeel of dagdelen wordt geen vermindering op de prijs toegepast of terugbetaling verleend. Het is niet vanzelfsprekend dat deze gemiste dagen worden ingehaald. Incidenteel bestaat er soms een mogelijkheid dat een dag kan worden ingehaald, mits de bezetting op de desbetreffende groep dit toelaat. Let wel, dit is een extra service. Hier kan geen rechten aan ontleend worden.

HALEN EN BRENGEN
Voor het brengen en halen hanteren wij in eerste instantie de tijden volgens het contract. Kinderen kunnen op zijn vroegst om 7:00 uur worden gebracht en op zijn laatst uiterlijk om 19:00 uur worden gehaald.
In het belang van de rust en speelsfeer/activiteiten gedurende de dag vragen wij ouders om bij het halen en brengen de overdracht buiten de groepsruimte te houden.
Als kinderopvang zijn wij gebonden aan de regelgeving met betrekking tot het Beroepskracht Kind Ratio. Het aantal aanwezige medewerkers moet in verhouding zijn met het aantal kinderen op de groep. Hier baseren wij het personeelsroosters van onze medewerkers op.

Dit betekent dat kinderen die eerder worden gebracht dan het afgesproken tijdstip, (nog)niet op de groepen mogen. Bij te laat ophalen, moeten onze medewerkers verplicht langer blijven. De kosten hiervoor brengen wij u in rekening. Zie ‘regels bij te laat komen’ verder op.
Wij gaan er daarom van uit dat u op tijd uw kind(eren) komt brengen en ophalen.

Ophalen na haal-/sluitingstijd
Wij gaan ervan uit dat u op tijd uw kind(eren) komt ophalen. Daar baseren wij de roosters van onze medewerkers op. Op tijd halen wil zeggen dat u uiterlijk op de afgesproken eindtijd met uw kind het pand verlaat. Omdat de meeste ouders graag willen horen hoe de dag van hun kind(eren) verlopen is en wij een goed overdracht heel erg belangrijk vinden, raden wij ouders aan om wat eerder te komen zodat een rustige overdracht mogelijk is. Op het laatste moment ophalen betekent over het algemeen dat er geen voldoende tijd is voor een overdracht.
Het kan gebeuren dat u een keer te laat komt. Files of andere onvoorziene omstandigheden zijn niet helemaal uit te sluiten. Wij rekenen op een telefoontje als u het niet redt. In eerste instantie adviseren wij dat u iemand anders benaderd die uw kind(eren) wel voor haal-/sluitingstijd kan komen halen en vragen u dit te laten weten aan de kinderopvang.
Als u om welke reden dan ook de kinderopvang niet voor haal-/sluitingstijd kunt bereiken, is het belangrijk dat u ons belt om door te geven dat u later bent. Neemt u geen contact op en u komt toch te laat? Dan noteert één van de aanwezige leidsters uw naam, de datum, het aantal minuten en de reden van uw te laat komen.
Cowboys & Angels BV is een organisatie die buitengewoon betrokken is bij haar doelgroep en opvang biedt die aansluit bij de vraag vanuit die doelgroep. Dit laten wij zien door ons dienstverlening zo flexibel mogelijk aan te bieden. Flexibel betekent echter niet grenzeloos.
Daarom hanteren wij een aantal regels bij te laat komen:

 1. Voor het later ophalen van de afgesproken tijd, wordt standaard één uur extra in rekening gebracht.
  2. Voor het later ophalen dan de sluitingstijd werd voorheen twee uur extra in rekening gebracht. Per 1 januari 2020 wordt voor het later ophalen na sluitingstijd een vast bedrag van € 60,- in rekening gebracht.
  Bij het ophalen na sluitingstijd moeten, vanwege het 4ogenprincipe, 2 medewerkers langer werken. De overwerk-tijd van de medewerkers moeten worden betaald. Deze kosten brengen wij u in rekening.
  3. Bij drie keer te laat ophalen binnen 1 maand wordt een notitie van uw naam gemaakt. U krijgt u een persoonlijk gesprek met de leidinggevende van kinderopvang Cowboys & Angels. Hij of zij zal met u een gesprek aangaan over de reden waarom u te laat was. Een oplossing en de gevolgen van het te laat komen wordt met u besproken.
  4. Als u uw kind 3 keer na sluitingstijd heeft opgehaald ontvangt u een brief dat er bij een vierde keer te laat komen zonder melding
  € 125,00 in rekening wordt gebracht. Zorg dat u de boete betaald binnen de in de brief gestelde termijn.
  Bij niet tijdige betaling van de boeten is Cowboys & Angels BV helaas genoodzaakt uw kind(eren) de toegang tot de kinderopvang voor een week te ontzeggen. Mocht u onverhoopt na de ontzegging van een week weer te laat komen, dan volgt er een gesprek met de leidinggevende van Cowboys & Angels BV om te onderzoeken of er andere mogelijkheden binnen de organisatie zijn waardoor de opvang beter aansluit aan de mogelijkheden van de ouders.
  Mocht dit geen bevredigende oplossing bieden, dan is de organisatie gerechtigd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen. U kunt dan geen gebruik meer maken van de van onze diensten.
  De overeenkomst wordt dan per directe ingang opgezegd.
  Onze medewerkers hebben een meldplicht: wij verwachten dat zij álle ouders melden die te laat binnenkomen, ongeacht de reden – en óók als u gemeld heeft dat u te laat zult zijn.

  Om de definitie van te laat zijn duidelijk te stellen: één minuut na haal-/sluitingstijd is te laat
  .
  Dit is niet fijn, maar we denken dat het helpt om hier helder over te zijn, daarmee voorkomen we misverstanden en irritatie. We hopen uiteraard dat wij hier nooit/zelden mee te maken zullen krijgen.

VOEDING
Dagopvang

Flesvoeding voor uw baby dient u zelf mee te nemen. Broodmaaltijd wordt door ons verzorgd. Dit geldt ook voor het fruit, drinken en de tussendoortjes. Als tussendoortje krijgen kinderen om 10.00 uur fruit en drinken. Om 12.00 uur eten de kinderen brood en drinken ze melk/lauwe thee. Om 15.00 uur krijgen ze een bakje met fruit/groente met een cracker óf vers gemaakte lekkernij (muffin, mini pizza, etc.) en wat drinken. Voor de late kinderen wordt om 17.15 uur nog een cracker/soepstengel/biskwie gegeven om de grootste honger te stillen. De mogelijkheid bestaat om voor kinderen een warme maaltijd (potje) mee te geven. De medewerkers zien tot 17.00 uur de kans om deze warme maaltijd te geven.

BSO

Bij Cowboys & Angels doen wij ons best om het snoepen zo gezond mogelijk te houden. Wilt u daarom uw kind aub geen snoep, pakjes drinken of koek meegeven. Deze mogen ze bij de opvang niet nuttigen en worden weer mee naar huis gegeven. Op de woensdagmiddag krijgen om 12:45 uur een broodmaaltijd met hartig- e/o zoetbeleg, met wat melk/lauwe thee.
Als tussendoortje krijgen kinderen rond 15.30 uur krijgen ze een bakje met fruit/groente met 3 crackers(1 met zoet beleg, 1 met hartig beleg en 1 gewoon) óf vers gemaakte lekkernij (muffin, mini pizza, etc.) en wat drinken. Om 17.15 uur krijgen de late kinderen nog een cracker/soepstengel/biskwie om de grootste honger te stillen. Er is dan ook de mogelijkheid om van huis meegebrachte warm eten te nuttigen.
In het geval van bijzonderheden m.b.t. de voeding, kunt u dit het beste met de groepsleiding overleggen. Mocht uw kind tijdens de opvang aangepaste voeding nodig hebben dan dient u dit van huis mee te geven.
Als uw kind iets te vieren heeft en u wilt trakteren, dan kan dat uiteraard. Wel vragen wij uw medewerking om zoveel mogelijk verstandig en gezond te trakteren en te letten op de hoeveelheid.  Een traktatie hoeft niet altijd eetbaar te zijn. De medewerkers stellen het op prijs om dezelfde traktatie als de kinderen te krijgen.

VERSCHONING
Gedurende de dag zijn er 5 tot 6 vaste verschoonmomenten. Alle kinderen worden hierin meegenomen. Indien nodig wordt tussendoor extra verschoond. Als uw kind tijdens de opvang luiers nodig heeft, dient u deze met billendoekjes zelf mee te nemen. Bij kinderen die net zindelijk zijn, zorgen ouders zelf voor voldoende reservekleding en deze mee te geven. Mocht het voorkomen dat uw kind gebruik moet maken van reservekleding van het kinderdagverblijf, wilt u deze kleding dan gewassen en zo spoedig mogelijk terugbrengen.

SPEELGOED
Wij adviseren ouders om uw kind s.v.p. geen speelgoed mee te geven. Een knuffel waar uw kind erg aan gehecht is bij het slapen, vormt hier uiteraard een uitzondering op. De knuffel blijft in de tas tot het moment van slapen en wordt niet meegespeeld in de groepsruimte. Het meenemen van eigen speelgoed is altijd op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies/schade.
Bij het spelen ontstaat er soms situaties dat kinderen hun meegenomen speelgoed alleen met een specifiek ander kind wilt delen. Dit zorgt vaak voor onbegrip bij de andere kinderen omdat zij zich buitengesloten voelen of daar ruzies over ontstaan. Daarom krijgen kinderen per keer de keus om zelf met hun meegenomen speelgoed te spelen of dat het deelt met iedereen die daar belangstelling voor heeft.
Er wordt dan niemand uitgesloten.

VEILIGHEID
Om te voorkomen dat kinderen blijven hangen aan koordjes van kleding verzoeken wij u dringend te letten op de kleding van uw kind (géén koordjes, lange capuchons etc.)
Wij vragen ouders om kleine kinderen geen grote/dure sieraden te laten dragen op de opvang. De kans dat het kwijtraakt, of dat een ander kind per ongeluk er aan trekt is aanwezig.
Wij vragen u tijdens haal- en brengmomenten geen tassen op de grond of op een andere plek binnen het bereik van kinderen te laten staan. Zo hopen we het risico dat kinderen medicijnen of sigaretten (of anderszins gevaarlijke voorwerpen) in handen krijgen grotendeels uit te sluiten.
Kinderwagens mogen niet worden achtergelaten, deze dient u weer mee te nemen. Er is plek voor 2-3 opgewouwen buggys op de locatie.
Als uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, dan verzoeken we u dit vooraf aan ons door te geven. Zonder kennisgeving geven wij uw kind nooit mee met een ander, ook niet wanneer er spraken is van een ‘bekende’ van het kind.

HYGIËNE
In verband met de hygiëne in de dagopvang groep, verzoeken wij ouders om de ‘blauwe slofjes’ over hun schoenen aan te trekken bij het betreden van de groepsruimtes.
Ook vragen wij ouders om de schoenen van hun kinderen in de garderobe achter te laten. De vloer is de groepsruimte kan glad zijn; binnen dragen kinderen anti slip sokken/sloffen. Deze dient van huis mee te worden genomen.

AANSPRAKELIJKHEID
Cowboys & Angels BV is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden, voor zover zij hiervoor wettelijk aansprakelijk is. In welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade waarvoor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Cowboys & Angels BV dekking biedt.
Cowboys & Angels BV is niet aansprakelijk voor zoekraken of beschadigen van kleding, en door de kinderen meegenomen eigendommen. Wij verzoeken u geen kostbare spullen mee te geven en persoonlijke spullen (tas, flessen, jassen en sjaals) duidelijk te merken.

BEËINDIGING PLAATSINGSOVEREENKOMST
De plaatsingsovereenkomst voor dagopvang van 0- tot 4-jarigen duurt tot de 1e of de 16e dag van de maand waarin het basisonderwijs voor uw kind begin, tenzij door partijen schriftelijk dan wel elektronisch anders wordt overeengekomen. De plaatsingsovereenkomst voor buitenschoolse opvang duurt tot de 1e of de 16e dag van de maand waarin het voortgezet onderwijs voor uw kind begint, tenzij door partijen schriftelijk dan wel elektronisch anders wordt overeengekomen. Elke partij heeft het recht de plaatsingsovereenkomst of een gedeelte van de overeengekomen opvangdagen/-tijden op te zeggen. De opzegtermijn hiervoor is één maand. Opzeggen geschiedt bij voorkeur per 15e of laatste dag van de maand en dient altijd schriftelijk of elektronisch plaats te vinden. De datum van poststempel of e-mail is bepalend voor de einddatum van de plaatsingsovereenkomst.
Bij beëindiging van de overeenkomst wordt op basis van nacalculatie een eindfactuur gestuurd.

PRIVACY
Cowboys & Angels BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bij Cowboys & Angels BV hanteren wij de Beroepscode Kinderopvang en Cowboys & Angels BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over onze Privacy Policy leest u op onze website.


TARIEVEN

Klik hier voor een pdf met onze nieuwe tarieven voor 2020.