PLAATSINGS- EN AANVULLENDE VOORWAARDEN
Deze pagina is bedoeld om u te informeren over de werkwijze van kinderopvang Cowboys & Angels BV (hierna verder te noemen als kinderopvang Cowboys & Angels) bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan. Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met een van onze medewerkers.

AANBOD
Kinderopvang Cowboys & Angels biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0–13 jaar op maandag t/m vrijdag van 07:00–19:00 uur. Naast reguliere opvang, bieden wij flexibele opvang in twee verschillende contractvormen: Op Maat en het Flex-contract.

CONTRACTVORMEN
REGULIERE OPVANG KDV
Voor zowel de dagopvang (KDV) als de BSO biedt Cowboys & Angels reguliere opvang. Om ouders flexibiliteit te bieden heeft u de keuze uit contractvormen van 52 of 40 weken per jaar.
Het contract wordt opgesteld op basis van het aantal dagen en weken opvang per jaar. Voor het KDV wordt het contract opgesteld op basis van het gekozen aantal dagen en weken met een minimaal van tien uur opvang per dag. U heeft daarbij de keuze uit de volgende tijdsblokken: 07.00-17.00 uur, 07.00-19.00 uur en 08.30-18.30 uur. 

REGULIERE OPVANG KDV
Voor de BSO wordt het contract opgesteld op basis van het gekozen aantal dagen en weken met de volgende opvangtijden:

- Maandag, dinsdag, onderdag, vrijdag van 15:00-19:00 uur en woensdag van 12:30-19:00 uur.
- Maandag, dinsdag, donderdag van 15:00-19:00 uur, woensdag van 12:30-19:00 uur en vrijdag van 12:00-19:00 uur.
- Bij de 52-weken contracten is standaard vakantieopvang van 08:30-18:30 uur opgenomen tijdens contract-dagen. 

U betaalt de maandelijkse kosten op basis van het contract ongeacht of er wel/geen gebruik wordt gemaakt van opvang.
Extra opvanguren worden tegen hetzelfde contracttarief berekend.

PEUTEROPVANG (2-4 JAAR) / SCHOOLTIJDENOPVANG
Ondanks dat de peuteropvang-tijden (08:30-15:00 uur) overeenkomen met de schooltijden, zijn het twee verschillende soorten opvang.
De peuteropvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Peuteropvang wordt geboden van maandag t/m vrijdag van 08:30-15:00 uur gedurende 40 schoolweken. Het peuterprogramma wordt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aangeboden. Op woensdag zijn de peuters ook welkom. Zij doen dan mee met het dagprogramma want er wordt op die dag geen specifiek peuterprogramma aangeboden. Het contract wordt afgesloten op basis van het aantal opvangdagen en 40 schoolweken. Extra opvanguren worden tegen hetzelfde contracttarief berekend.
Schooltijdenopvang is niet persé gekoppeld aan peuteropvang en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het contract wordt afgesloten op basis van het aantal opvangdagen en voor 40 schoolweken. Extra opvanguren worden tegen hetzelfde contracttarief berekend.


VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO)

Kinderen die vóór schooltijd opgevangen moeten worden, kunnen naar de VSO. De VSO is standaard van 07:00-08:30 uur en wordt voor anderhalf uur berekend. Ook als het kind korter dan anderhalf uur aanwezig is. Het contract wordt afgesloten op basis van het gekozen aantal dagen en 40 weken opvang per jaar. U betaalt voor de afgesproken aantal uren ongeacht of er wel/geen gebruik wordt gemaakt van opvang.

VAKANTIE-OPVANG

Ook tijdens schoolvakanties kunnen uw kinderen bij ons terecht. Vakantie opvang kan bij ons incidenteel worden afgenomen of in combinatie met een dagopvang-contract of BSO-contract. Tijdens de vakantie zijn de kinderen minimaal zes uur per dag op de opvang aanwezig.
Wij verwachten dat kinderen uiterlijk 09:00 uur binnen zijn en dat zij minstens tot 15:00 uur aanwezig zijn.
Tijdens de vakantie is er alle tijd om te bouwen, te spelen, te zingen en te dansen maar ook om uitstapjes te maken. We organiseren dus allerlei leuke activiteiten en uitstapjes. Het programma verschilt per vakantie. Kinderen mogen bij ons meebeslissen. We kiezen het thema op basis van de interesse van de kinderen, het jaargetijde of gebeurtenissen in de directe omgeving.
U dient uiterlijk 6 weken voor een schoolvakantieperiode aan ons door te geven of u gebruik wilt maken van vakantieopvang.
Aanmelden kan via het ouderportaal en alleen mogelijk per hele weken. Stel u heeft een contract voor drie dagen, maar u neemt slechts één dag af, dan vervallen de overige twee dagen. Hiervoor in de plaats wordt geen andere dag aangeboden. Wel is er een mogelijkheid om te ruilen binnen dezelfde week. Zie meer informatie onder het kopje ‘ruilen’. Niet gebruikte vakantiedagen en vakantie-uren vervallen aan het einde van het kalenderjaar.

AANMELDING
Vanaf het moment dat u zwanger bent, kunt u uw kind aanmelden voor opvang.  U kunt hiervoor het inschrijfformulier gebruiken op onze website: https://cowboys-angels.nl/aanmelden/ De aanmelding brengt geen verplichting met zich mee en is kosteloos. Een van onze medewerkers neemt na ontvangst van uw aanmelding contact met u op. Op basis hiervan ontvangt, mits er plaat is, een plaatsingsovereenkomst.

Als voor de opvangvorm dat uw voorkeur heeft een wachtlijst geldt, wordt de aanmelding van uw kind op een wachtlijst geregistreerd. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. De verschillende opvangvormen kennen ieder een eigen wachtlijst. Als u de aanmelding niet wilt handhaven, kunt u deze telefonisch of schriftelijk annuleren bij een van de administratief medewerkers.

Persoonlijk aanbod
Bij een persoonlijk aanbod houden wij rekening met onderstaande punten:
• een evenwichtige groepssamenstelling en evenwichtige leeftijdsindeling conform wet- en regelgeving
• afstemming van beschikbare plaatsen en gewenste plaatsingsdatum
• prioriteit en inschrijfdatum

Wachtlijstregeling
Bij aanwezigheid van een wachtlijst hanteren wij de volgende prioriteiten:

1. Kinderen op de wachtlijst van onze personeelsleden
2. Klanten die reeds gebruik maken van kinderopvang binnen onze organisatie
Hieronder valt: uitbreiding, wisseling, broertje en/of zusje binnen het gezin waarvan al één kind geplaatst is, doorstroming tussen groepen, doorstroming naar andere opvangsoort (bijvoorbeeld van dagopvang naar buitenschoolse opvang)
3. Kinderen van scholen waarmee wij een samenwerkingscontract hebben
4. Sociaal-medische indicatie (zie voorwaarden sociaal-medische indicatie)
5. Nieuwe aanmeldingen

Hierbij geldt:
Aanmelding voor hele dagopvang van minimaal drie dagen per week en schooltijdenopvang krijgen voorrang op aanmeldingen met minder dagen.
Als geen van de kinderen die in aanmerking komen voor een plaats onder de voorrangscriteria vallen, dan wordt het langst ingeschreven kind als eerste geplaatst. Voorrang geeft geen garantie op tijdige plaatsing voor alle gewenste opvangdagen. Cowboys & Angels kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de wachtlijstcriteria om zo een optimale en pedagogisch verantwoorde bezetting te kunnen realiseren. 

Voorwaarden sociaal-medische indicatie:
• Een schriftelijk advies van een doorverwijzende instantie (huisarts, consultatiebureau of indicatie-instantie).
• Uw verzoek tot plaatsing op basis van sociaal-medische indicatie wordt besproken met de leidinggevende van het kindercentrum. De leidinggevende geeft toestemming tot plaatsing.
• Als er geen toestemming wordt gegeven voor plaatsing wordt dit met uitleg van beweegredenen aan u medegedeeld.

PLAATSINGSOVEREENKOMST
Wanneer er overeenstemming is over het persoonlijk aanbod ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. De plaatsing is definitief wanneer wij de plaatsingsovereenkomst binnen de gestelde termijn van vijf dagen ondertekend retour hebben ontvangen. U ontvangt hiervan een bevestiging. Na het verstrijken van de reactietermijn vervalt het persoonlijk aanbod er is plaatsing niet langer gegarandeerd. Met het tekenen van de plaatsingsovereenkomst verklaart de ouder/verzorger zich akkoord met de door kinderopvang Cowboys & Angels gehanteerde voorwaarden en huisregels.

ANNULERING
Vanaf het moment van ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum van de plaatsing heeft u de mogelijkheid de plaatsing te annuleren. Annulering moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Aan de annulering zijn kosten verbonden. Dit geldt, naar evenredigheid, ook voor een gedeeltelijke annulering van de plaatsing.
De hoogte van de annuleringskosten is afhankelijk van het moment van annulering en het maandbedrag van de overeengekomen plaatsing:

Periode voor aanvangsdatum plaatsing Kosten
Meer dan 3 maanden voor aanvangsdatum Geen kosten
Tussen 1 t/m 3 maanden voor aanvangsdatum € 80 annuleringskosten
Vanaf 1 maand voor aanvangsdatum 100% van het maandbedrag

Vanaf één maand voor de aanvangsdatum van de opvang is de hoogte van de annuleringskosten gelijk aan de kosten van één maand opzegtermijn, zoals deze zijn overeengekomen in de overeenkomst. Dit geldt ook bij het gedeeltelijk wijzigen van de overeenkomst (vermindering van opvangdagen of -uren). De verschuldigde wijzigingskosten zijn dan gelijk aan één maand opvangkosten voor het gedeelte van de overeenkomst dat wordt geannuleerd. Als datum van het doorgeven van de wijziging, geldt de datum van de schriftelijke ontvangst van de wijziging door Cowboys & Angels. Wijziging van de startdatum als gevolg van een afwijking in de vooraf aangegeven geboortedatum (eerder/later geboren) vallen buiten de beschreven regeling. Deze wijziging is kosteloos. Het totaal van de annuleringskosten bedraagt maximaal de verschuldigde maandbedrag.

KENNISMAKING EN WENMOMENT KDV
Na ondertekening en retournering van de plaatsingsovereenkomst is de plaatsing definitief. Een medewerker van neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gebeurt bij voorkeur uiterlijk twee weken vóór de aanvang van de plaatsing. Tijdens dit gesprek worden eventueel wenafspraken voor uw kind gemaakt. De wenperiode wordt ingepland in de twee weken vóór aanvang van de plaatsing. Indien de termijn tussen de acceptatie van het persoonlijk aanbod en de ingangsdatum van de plaatsing korter is dan twee weken is wennen niet mogelijk. De wenperiode kan pas ingaan nadat de plaatsingsovereenkomst is getekend. Anders is het kind niet verzekerd gedurende de wenperiode en dat risico wil Cowboys & Angels niet voor haar rekening nemen. neemt u dan zelf contact op met het kindercentrum om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Voor de BSO hanteren wij geen wenmomenten.

AFMELDING EN ZIEKTE
Kinderen op een kinderopvang zijn vaker verkouden, ze steken elkaar immers sneller aan. Verkoudheid hoeft geen reden te zijn om een kind thuis te houden. Wel moet er gekeken worden naar de aard van de verkoudheid. Sommige kinderen voelen zich niet ziek onder een verkoudheid, andere kinderen juist wel.

Bij koorts (temperatuur van 38 graden) en/of een besmettelijke ziekte moet het kind wel thuisgehouden worden. Wij verwachten dan een telefonische afmelding met informatie over de ziekte.
Wordt een kind ziek op de kinderopvang, dan bellen wij de ouders of het waarschuwingsadres en verwachten wij dat het kind wordt opgehaald. In verband hiermee is het van belang dat wij beschikken over de laatste gegevens betreffende de bereikbaarheid van de ouders en/of verzorgers. De betaling loopt in geval van afwezigheid en ziekte gewoon door.
Wij verzoeken u ons telefonisch of whatsapp bericht op de hoogte te stellen van de afmelding en niet per e-mail om te voorkomen dat de afmelding niet tijdig wordt opgemerkt en de groepsleiding niet van de juiste informatie wordt voorzien.
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen? Wij kunnen dan, indien nodig, maatregelen nemen om mogelijke besmetting van andere kinderen te voorkomen.

AFMELDING
Bij de aanmelding wordt er een plaats gereserveerd voor het kind en houden wij rekening met de komst van uw kind.

Wanneer uw kind om wat voor reden dan ook niet naar de opvang kan komen verwachten wij altijd een afmelding. In dat geval kunnen de medewerkers de geplande activiteiten aanpassen. Uw kind afmelden kan via het ouderportaal. Afmelden voor de dag zelf dient echter ook telefonisch te worden gedaan.
Een gemiste dag (afgemeld/ziek) wordt niet in mindering gebracht. Opgegeven uren (en dus ook de kosten) zijn contractueel vastgelegd, ongeacht of hier ook daadwerkelijk gebruik van is gemaakt. Het is niet vanzelfsprekend dat deze gemiste dagen worden ingehaald. Incidenteel bestaat er soms een mogelijkheid dat een dag kan worden ingehaald. Dit moet wel binnen 2 weken, mits de bezetting op de desbetreffende groep dit toelaat. Let wel, dit is een extra service. Hier kan geen rechten aan ontleend worden.

* Kosteloos afmelden is alleen van toepassing bij Flex-incidenteel (0-uren) contract en indien 48 uur voor de aanvang van de opvang via ouderportaal is afgemeld. Let op! Voor elke dag dat we gesloten zijn, dient nog eens 24 uur eerder per dag afgemeld te worden (weekenden en nationale feestdagen). Voor bijvoorbeeld de maandag wordt dit dan minimaal 96 uur van tevoren.

EXTRA OPVANG EN RUILBELEID
Kinderopvang Cowboys & Angels biedt de mogelijkheid voor ruilen of extra dagen; plaatsing is echter alleen mogelijk als de groepssamenstelling dit toelaat. Wees daarom op tijd met het indienen van uw verzoek.

EXTRA OPVANGDAG
Het kan zijn dat u incidenteel of structureel een extra opvangdag wilt afnemen. Een extra opvangdag kan via het ouderportaal worden aangevraagd. Het afnemen van een extra opvangdag is alleen mogelijk mits de bezetting van de groep het toelaat. Wees op tijd met het indienen van uw verzoek.
De bezetting wordt bepaald door het aantal aanwezige kinderen, pedagogisch medewerkers en groepssamenstelling. Dit doen wij om de kwaliteit te waarborgen en om te blijven voldoen aan de wettelijke regels. Het maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker mag niet worden overschreden. De collega’s van de afdeling administratie beoordelen of de extra dag of het extra dagdeel kan worden toegekend. De extra opvangdag vindt binnen de eigen groep van het kind plaats.

RUILEN
Ruilen is een service en geen recht. Ruilen moet binnen twee weken plaatsvinden. Ruilen is niet mogelijk ter vervanging van een sluitingsdag, feestdag, ziekteperiode, studie- of margedag of vakantie.

Ruilen is niet hetzelfde als sparen!
Met ruilen bedoelen we niet;
- mijn kind is de afgelopen tijd twee keer niet geweest, dus wil ik de komende tijd twee keer opvang inplannen.
- mijn kind komt vandaag niet en ik wil de uren naar voren schuiven of toevoegen aan een ander vaste dag zodat mijn kind langer kan blijven tijdens bijv. marge- of studiedag.
- een ruil mag niet worden gedaan ter uitbreiding van een andere vaste dag.

Met ruilen bedoelen we op mijn vaste contract-dag heb ik geen opvang nodig maar wel op een andere dag.
- volgende week donderdag heb ik geen opvang nodig, maar volgende week vrijdag wel.
- een ruil is evenredig aan het contract d.w.z. het aantal uren/tijden worden in zijn geheel (volgens contract) geruild en kan niet worden opgesplitst in delen.
- een ruil moet binnen twee weken plaatsvinden. Tijdens vakantieperiode kan alleen binnen dezelfde week worden geruild.
Een aanvraag voor ruil kan maar éénmalig worden ingediend. Bij afwijzing is het niet mogelijk om opnieuw een ruil aan te vragen.
Een geruilde dag, mag niet nogmaals worden geruild.
Aanvraag voor ruilen of extra opvang kan via de ouderportal worden aangevraagd. Extra afgenomen opvang wordt meegenomen in de totale jaaropgave kinderopvang. De jaaropgave heeft u nodig voor de vaststelling tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

STUDIE- EN MARGEDAGEN
Een aantal scholen kent buiten de vaste schoolvakanties (zie de website van het Ministerie van OCW) zogeheten studie-en margedagen. Dit zijn onder meer studiedagen voor het lesgevend personeel van basisscholen. De scholen zijn dan (deels) dicht. Op deze studie- en margedagen is onze naschoolse opvang geopend. Een extra dag kan via het ouderportaal worden aangevraagd. Opvanguren tijdens studie- en margedagen vallen buiten het contract en worden apart gefactureerd. Valt een studie- en margedag op een contract-dag, dan krijgt de ouder een extra factuur over het gedeelte buiten de contracturen. Het is niet mogelijk om contracturen naar voren/achteren te verschuiven t.b.v. opvang tijdens marge- en studiedag. Dit geldt voor alle BSO-pakketten. Alle studie- en margedagen die buiten een contract-dag vallen worden te allen tijde apart gefactureerd.

FLEX-TEGOED
Flex-tegoed is een saldo van uren dat wordt opgebouwd uit het totaal aantal vakantieweken en kan worden ingezet tijdens vakantieweken. Het saldo van flex-tegoed kan niet worden ingezet voor een extra opvang buiten het contract. Een uitzondering hierop geldt voor de 52-weken contracten, hierbij kan het saldo van het flex-tegoed ook worden ingezet voor bijv. studie- en margedagen. Dit tegoed kan flexibel over de twaalf vakantieweken ingezet worden.
Hierbij gelden een aantal regels:

  • Jouw aanvraag voor vakantie-opvang moet uiterlijk zes weken vóór de start van een vakantie ingediend worden om recht te hebben op een Dient u de aanvraag later in, dan zal deze op basis van beschikbaarheid in behandeling worden genomen. Dit heeft te maken met de invulling van ons personeelsrooster en het plannen van eventuele uitstapjes.
  • Het vakantietegoed is inzetbaar op margedagen
  • Het vakantietegoed kan niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar
  • Resterend vakantietegoed kan aan het einde van het kalenderjaar niet financieel gecompenseerd worden
  • Afhankelijk van de start- en einddatum van het contract wordt het aantal vakantieweken naar rato berekend voor het geldende kalenderjaar.

Het aantal vakantieweken en opvanguren zijn contractueel vastgelegd en worden standaard iedere maand gefactureerd ongeacht of deze wel/niet zijn opgenomen. Ons systeem houdt voor u bij, of het aantal uren dat wordt aangevraagd (via de ouderlogin) het saldo van uren overschrijdt.

WIJZIGINGSVERZOEKEN/OPZEGGEN

Een aanvraag tot structurele wijziging van het aantal dagen of voor andere opvangdagen geldt als nieuwe aanmelding. Deze wijzigingen dienen één maand tevoren schriftelijk te worden aangevraagd. De mogelijkheden zijn afhankelijk van een eventuele wachtlijst en de personele bezetting van de betreffende groep. Wijzigingsverzoeken/opzegging van één of meerdere dagen kunnen alleen via e-mail ingediend worden. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.

OPENINGSTIJDEN
Kinderopvang Cowboys & Angels is van maandag t/m vrijdag geopend van 07:00-19:00 uur.
Wij vragen u de openingstijden te respecteren en niet vóór aanvangstijd of ná sluitingstijd binnen te komen.

SLUITINGSDAGEN
Kinderopvang Cowboys & Angels is gesloten op de volgende dagen: nieuwjaarsdag, 2e paasdag, 5 mei (één keer per vijf jaar), Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, koningsdag, en overige door de Rijksoverheid erkende nationale feest- en gedenkdagen alsook gestelde studiedagen. Studiedagen worden door de scholen bekend gemaakt. Tevens zijn wij gesloten in de week tussen kerst & nieuwjaarsdag (27, 28, 29, 30 en 31 december + 1 januari). Op 24 december sluiten om 17.00 uur.
Elk jaar kan er nog een extra sluitingsdag bijkomen in verband met een studiedag voor de medewerkers. Cowboys & Angels maakt de sluitingsdagen aan het begin van het nieuwe kalenderjaar bekend.

PRIJS EN FACTURATIE
De kinderopvangprijzen worden jaarlijks gewijzigd, voor het daarop komende kalenderjaar. Kinderopvang Cowboys & Angels factureert in 12 gelijke maandbedragen. Het maandbedrag wordt berekend door het aantal uren per jaar te vermenigvuldigen met het uurtarief en vervolgens te delen door twaalf. Dit houdt in dat u elke maand een factuur van ons krijgt. Ook bij een overeenkomst o.b.v. 40 weken-opvang (zonder vakantieopvang), ontvangt u elke maand een factuur. Opvangdagen- en uren worden contractueel vastgelegd, u wordt hiervoor maandelijks gefactureerd ongeacht of deze wel/niet zijn opgenomen.
Bij incidentele opvang factureren wij het aantal uren per maand vermenigvuldigd met het uurtarief. Facturen worden maandelijks digitaal verstuurd rond de 20e van de maand. De kosten voor kinderopvang wordt vóóruit betaald. De verschuldigde kosten voor kinderopvang worden door de ouder betaald via een overboeking. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag is de gebruiker in gebreke, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zullen wij na 30 dagen de wettelijk vastgestelde rente over het niet betaalde bedrag vorderen.
Cowboys & Angels BV behoudt zich bij niet tijdige betaling het recht voor aan een door haar gemachtigd incassobureau de vordering uit handen te geven. Daarbij zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden verhaald op de debiteur, waarbij 15% incassokosten worden berekend. Tevens worden bij niet tijdige betalingen aanmaningskosten berekend van € 15,- per keer.

Bij 1 maand achterstand in betaling, zonder opgave van redenen, is Cowboys & Angels BV niet gehouden om opvang te blijven bieden en kan opvang (tijdelijk, totdat betaling is voldaan) worden geweigerd. Uw kind is weer welkom als de betaling is voldaan. De opvangtijden- en dagen van uw kind houden we na deze kennisgeving van de betalingsachterstand gedurende vier weken gereserveerd. Als er dan nog geen betaling is gedaan vervalt deze reservering voor de opvang van uw kind en kunt u daarop geen aanspraak meer maken. Bij twee maanden achterstand in betaling is Cowboys & Angels BV niet gehouden aan de opzegtermijn maar kan de opvang per direct worden beëindigd. U blijft in dit geval verantwoordelijk voor de opvangkosten tot en met de einddatum.
Voor het niet gebruiken van de overeengekomen dagdeel of dagdelen wordt geen vermindering op de prijs toegepast of terugbetaling verleend. Het is niet vanzelfsprekend dat deze gemiste dagen worden ingehaald. Incidenteel bestaat er soms een mogelijkheid dat een dag kan worden ingehaald, mits de bezetting op de desbetreffende groep dit toelaat. Let wel, dit is een extra service. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

BRENGEN EN OPHALEN
Voor het brengen en halen hanteren wij in eerste instantie de tijden volgens het contract. Kinderen kunnen op zijn vroegst om 07:00 uur worden gebracht en op zijn laatst uiterlijk om 19:00 uur worden gehaald.
In het belang van de rust en speelsfeer en activiteiten gedurende de dag vragen wij ouders om bij het halen en brengen de overdracht buiten de groepsruimte te houden. Als kinderopvang zijn wij gebonden aan de regelgeving met betrekking tot het Beroepskracht Kind Ratio (BKR). Het aantal aanwezige medewerkers moet in verhouding zijn met het aantal kinderen op de groep. Hier baseren wij de personeelsroosters op.
Dit betekent dat kinderen die eerder worden gebracht dan het afgesproken tijdstip (nog) niet op de groepen mogen. Bij te laat ophalen, moeten onze medewerkers verplicht langer blijven. De kosten hiervoor brengen wij u in rekening. Zie regels bij ’te laat komen’. Wij gaan er daarom van uit dat u op tijd uw kind(eren) komt brengen en ophalen.

OPHALEN NA SLUITINGSTIJD
Wij gaan ervan uit dat u op tijd uw kind(eren) komt ophalen. Daar baseren wij de roosters van onze medewerkers op. Op tijd halen wil zeggen dat u uiterlijk op de afgesproken eindtijd met uw kind het pand verlaat. Omdat de meeste ouders graag willen horen hoe de dag van hun kind(eren) verlopen is en wij een goed overdracht heel erg belangrijk vinden, raden wij ouders aan om wat eerder te komen zodat een rustige overdracht mogelijk is. Op het laatste moment ophalen betekent over het algemeen dat er geen voldoende tijd is voor een overdracht.

Het kan gebeuren dat u een keer te laat komt. Files of andere onvoorziene omstandigheden zijn niet helemaal uit te sluiten. Wij rekenen op een telefoontje als u het niet redt. In eerste instantie adviseren wij dat u iemand anders benadert die uw kind(eren) wel voor haal- en sluitingstijd kan komen halen en vragen u dit door te geven aan de kinderopvang. 
Als u om welke reden dan ook niet bij de kinderopvang voor haal- en sluitingstijd kunt arriveren, is het belangrijk dat u ons belt om door te geven dat u later bent. Neemt u geen contact op en komt u toch te laat? Dan noteert één van de aanwezige PM’ers uw naam, de datum, het aantal minuten en de reden van het te laat komen. Bij te laat ophalen, mét of zonder berichtgeving, worden altijd extra kosten berekend.
Cowboys & Angels BV is een organisatie die buitengewoon betrokken is bij haar doelgroep en opvang biedt die aansluit bij de vraag vanuit die doelgroep. Dit laten wij zien door onze dienstverlening zo flexibel mogelijk aan te bieden. Flexibel betekent echter niet grenzeloos. Daarom hanteren wij een aantal regels bij te laat komen:

1. Voor het te vroeg brengen/later ophalen van de afgesproken tijd, wordt standaard € 5,- per kwartier per kind extra in rekening gebracht.
2. Voor het later ophalen na sluitingstijd wordt een vast bedrag van € 15,- per kwartier per kind in rekening gebracht.

Bij het ophalen na sluitingstijd moeten, vanwege het vier-ogenprincipe, twee medewerkers langer werken. De overwerk-tijd van de medewerkers moet worden betaald. Deze kosten brengen wij u in rekening.
3. Bij drie keer te laat ophalen binnen één maand wordt een notitie van uw naam gemaakt. U krijgt een persoonlijk gesprek met de leidinggevende van kinderopvang Cowboys & Angels. Hij of zij zal met u een gesprek aangaan over de reden waarom u te laat was. Een oplossing en de gevolgen van het te laat komen wordt met u besproken.
4. Als u uw kind drie keer na sluitingstijd heeft opgehaald ontvangt u een brief dat er bij een vierde keer te laat komen zonder melding € 125,00 in rekening wordt gebracht. Zorgt u ervoor dat u de boete betaalt binnen de in de brief gestelde termijn.
Bij niet tijdige betaling van de boete is Cowboys & Angels BV helaas genoodzaakt uw kind(eren) de toegang tot de kinderopvang voor een week te ontzeggen. Mocht u onverhoopt na de ontzegging van een week weer te laat komen, dan volgt er een gesprek met een leidinggevende van Cowboys & Angels BV om te onderzoeken of er andere mogelijkheden binnen de organisatie zijn waardoor de opvang beter aansluit aan de mogelijkheden van de ouders.
Mocht dit geen bevredigende oplossing bieden, dan is de organisatie gerechtigd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen. U kunt dan geen gebruik meer maken van onze diensten. De overeenkomst wordt dan per directe ingang opgezegd. Onze medewerkers hebben een meldplicht: wij verwachten dat zij álle ouders melden die te laat binnenkomen, ongeacht de reden – en óók als u gemeld heeft dat u te laat zult zijn.
Om de definitie van te laat zijn duidelijk te stellen: één minuut na haal- en sluitingstijd is te laat.
Dit is niet fijn, maar we denken dat het helpt om hier helder over te zijn, daarmee voorkomen we misverstanden en irritatie. We hopen uiteraard dat wij hier nooit/zelden mee te maken zullen krijgen.

VOEDING DAGOPVANG
Flesvoeding voor uw baby dient u zelf mee te nemen. Broodmaaltijd wordt door ons verzorgd. Dit geldt ook voor het fruit, drinken en de tussendoortjes. Als tussendoortje krijgen kinderen om 10.00 uur fruit en drinken. Om 12.00 uur eten de kinderen brood en drinken ze melk/lauwe thee. Om 15.00 uur krijgen ze een bakje met fruit/groente met een cracker óf vers gemaakte lekkernij (muffin, mini pizza, etc.) en wat drinken. Voor de late kinderen wordt om 17.15 uur nog een cracker/soepstengel gegeven om de grootste honger te stillen. De mogelijkheid bestaat om voor kinderen een warme maaltijd (potje) mee te geven. De medewerkers zien tot 17.00 uur de kans om deze warme maaltijd te geven.

VOEDING BSO 

Bij Cowboys & Angels doen wij ons best om het snoepen zo gezond mogelijk te houden. Wilt u daarom uw kind aub geen snoep, pakjes drinken of koek meegeven. Deze mogen ze bij de opvang niet nuttigen en worden weer mee naar huis gegeven. Op de woensdagmiddag krijgen om 12:45 uur een broodmaaltijd met hartig en/of zoetbeleg, met wat melk/lauwe thee.

Als tussendoortje krijgen kinderen rond 15.30 uur een bakje met fruit/groente met 1 cracker óf vers gemaakte lekkernij (muffin, mini pizza, etc.) en wat te drinken. Om 17.15 uur krijgen de late kinderen nog twee crackers om de grootste honger te stillen (één met beleg) en wat te drinken. Er is dan ook de mogelijkheid om van huis meegebrachte warm eten te nuttigen.
In het geval van bijzonderheden m.b.t. de voeding, kunt u dit het beste met de groepsleiding overleggen. Mocht uw kind tijdens de opvang aangepaste voeding nodig hebben dan dient u dit van huis mee te geven.
Als uw kind iets te vieren heeft en u wilt trakteren, dan kan dat uiteraard. Wel vragen wij uw medewerking om zoveel mogelijk verstandig en gezond te trakteren en te letten op de hoeveelheid.  Een traktatie hoeft niet altijd eetbaar te zijn. De medewerkers stellen het op prijs om dezelfde traktatie als de kinderen te krijgen.

VERSCHONING
Gedurende de dag zijn er vijf tot zes vaste verschoonmomenten. Alle kinderen worden hierin meegenomen. Indien nodig wordt tussendoor extra verschoond. Als uw kind tijdens de opvang luiers nodig heeft, dient u deze met billendoekjes zelf mee te nemen. Bij kinderen die net zindelijk zijn, zorgen ouders zelf voor voldoende reservekleding en deze mee te geven. Mocht het voorkomen dat uw kind gebruik moet maken van reservekleding van het kinderdagverblijf, wilt u deze kleding dan gewassen en zo spoedig mogelijk terugbrengen.


SPEELGOED EN/OF SIERADEN
Wij adviseren ouders om uw kind s.v.p. geen speelgoed of sieraden mee te geven/te dragen. Een knuffel waar uw kind erg aan gehecht is bij het slapen is uiteraard een uitzondering. De knuffel blijft in de tas tot het moment van slapen en er wordt niet mee gespeeld in de groepsruimte. Het meenemen van eigen speelgoed/sieraden is te allen tijde op eigen risico. Cowboys & Angels is niet verantwoordelijk voor verlies/schade.

Bij het spelen ontstaat er soms situaties dat kinderen hun meegenomen speelgoed alleen met een specifiek ander kind wilt delen. Dit zorgt vaak voor onbegrip bij de andere kinderen omdat zij zich buitengesloten voelen of daar ruzies over ontstaan. Daarom krijgen kinderen per keer de keus om alleen met hun meegenomen speelgoed te spelen of dat het deelt met iedereen die daar belangstelling voor heeft. Er wordt dan niemand uitgesloten.

VEILIGHEID
Om te voorkomen dat kinderen blijven hangen aan koordjes van kleding verzoeken wij u dringend te letten op de kleding van uw kind (géén koordjes, lange capuchons etc.)

Wij vragen ouders om kleine kinderen geen sieraden te laten dragen op de opvang. De kans dat het kwijtraakt, of dat een ander kind per ongeluk eraan trekt is aanwezig.
Wij vragen u tijdens haal- en brengmomenten geen tassen op de grond of op een andere plek binnen het bereik van kinderen te laten staan. Zo hopen we het risico dat kinderen medicijnen of sigaretten (of anderszins gevaarlijke voorwerpen) in handen krijgen grotendeels uit te sluiten.
Kinderwagens mogen niet worden achtergelaten, deze dient u weer mee te nemen. Er is plek voor twee opgevouwen buggy’s op de locatie.
Als uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, dan verzoeken we u dit vooraf aan ons door te geven. Zonder kennisgeving geven wij uw kind nooit mee met een ander, ook niet wanneer er sprake is van een ‘bekende’ van het kind.

HYGIËNE
In verband met de hygiëne in de dagopvang groep, verzoeken wij ouders om de ‘blauwe slofjes’ over hun schoenen aan te trekken bij het betreden van de groepsruimtes.

Ook vragen wij ouders om de schoenen van hun kinderen in de garderobe achter te laten. De vloer is de groepsruimte kan glad en koud zijn; binnen dragen kinderen antislip-sokken/sloffen. Deze dienen van huis mee te worden meegenomen.

AANSPRAKELIJKHEID
Cowboys & Angels BV is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden, voor zover zij hiervoor wettelijk aansprakelijk is. In welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade waarvoor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Cowboys & Angels BV dekking biedt.
Cowboys & Angels BV is niet aansprakelijk voor zoekraken of beschadigen van kleding, en door de kinderen meegenomen eigendommen. Wij verzoeken u geen kostbare spullen mee te geven en persoonlijke spullen (tassen, voedingsflessen, bewaarbakjes, sloffen, jassen, mutsen en sjaals) duidelijk te merken.

BEËINDIGING PLAATSINGSOVEREENKOMST
De plaatsingsovereenkomst voor dagopvang van 0-4-jarigen duurt tot de 1e of de 16e dag van de maand waarin het basisonderwijs voor uw kind begin, tenzij door partijen schriftelijk dan wel elektronisch anders wordt overeengekomen. De plaatsingsovereenkomst voor buitenschoolse opvang duurt tot de 1e of de 16e dag van de maand waarin het voortgezet onderwijs voor uw kind begint, tenzij door partijen schriftelijk dan wel elektronisch anders wordt overeengekomen. Elke partij heeft het recht de plaatsingsovereenkomst of een gedeelte van de overeengekomen opvangdagen/-tijden op te zeggen. De opzegtermijn hiervoor is één maand. Opzeggen geschiedt bij voorkeur per 15e of laatste dag van de maand en dient altijd schriftelijk of elektronisch plaats te vinden. De datum van poststempel of e-mail is bepalend voor de einddatum van de plaatsingsovereenkomst.
Bij beëindiging van de overeenkomst wordt op basis van nacalculatie een eindfactuur gestuurd.

PRIVACY
Cowboys & Angels B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bij Cowboys & Angels BV hanteren wij de Beroepscode Kinderopvang en Cowboys & Angels BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over onze Privacy Policy leest u op onze website.

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
Cowboys & Angels B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen, al dan niet als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. Cowboys & Angels B.V. zal de wijziging van de Algemene voorwaarden tenminste een maand vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan de ouder meedelen. Als de Algemene voorwaarden eenzijdig ten nadele van de ouder worden gewijzigd, is de ouder gerechtigd het contract op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat. Bij gebreke van een dergelijke opzegging is de ouder gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.


OVERIGE KOSTEN

Administratie- en plaatsingskosten € 15,-
Administratiekosten bij wijziging, bijv. tijden of dag(en) € 15,- per wijziging
Te vroeg brengen voor of te laat ophalen na contracttijd € 5,- per kwartier (per kind)
Te laat ophalen na sluitingstijd € 15,- per kwartier (per kind)
Boete vanaf 3e keer te vroeg brengen of te laat ophalen  € 125,- per kind
Stornokosten € 10,- per stornering
Tweede aanmaning € 40,-