PLAATSINGS- EN AANVULLENDE VOORWAARDEN

Deze pagina is bedoeld om u te informeren over de werkwijze van kinderopvang Cowboys & Angels BV (hierna verder te noemen als kinderopvang Cowboys & Angels) bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan. Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met een van onze medewerkers.

AANBOD
Kinderopvang Cowboys & Angels biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar van maandag t/m vrijdag opvang van 07:00- 19:00 uur.
Naast gewone reguliere opvang, bieden wij voornamelijk flexibele opvang in twee verschillende contractvormen: Opvang op Maat en het Flex-contract.


CONTRACTVORMEN

REGULIERE OPVANG
Voor zowel de dagopvang (KDV) als de BSO biedt Cowboys & Angels reguliere opvang. Om ouders flexibiliteit te bieden heeft u de keuze uit vier contractvormen, van 52, 48, 46 en 40 weken per jaar.
Het contract wordt opgesteld op basis van het gekozen aantal dagen en  weken opvang per jaar.
Voor het KDV wordt het contract opgesteld op basis van het gekozen aantal dagen en weken met een minimaal van tien uur opvang per dag.

Voor de BSO wordt het contract opgesteld op basis van het gekozen aantal dagen en weken met de volgende opvangtijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15:00-19:00 uur en op woensdag van 12:30-19:00 uur.
Bij de 52, 48, 46 weken contract is standaard vakantieopvang van 09:00-17:00 uur meegerekend.
U betaalt de maandelijkse kosten op basis van het contract ongeacht of er wel of geen gebruik wordt gemaakt van opvang. Extra opvanguren worden tegen hetzelfde contract-tarief berekend.

FLEXIBELE OPVANG
Voor ouders die nóg meer flexibiliteit wensen, is er de keuze uit Opvang op Maat, het Flex-contract en Incidentele opvang.
Bij flexibele opvang kiest u zelf:
- het aantal uren per dag (minimaal drie uur aaneengesloten tijdens schoolweken en 6 uur tijdens vakantieweken)
- de breng- en haaltijden (tussen 07.00 en 19.00 uur)
- het aantal dagen per week
- het aantal weken per jaar (minimaal 40 weken)

OPVANG OP MAAT
Hierbij wordt een contract opgesteld op basis van de tevoren afgesproken opvangdagen- en tijden, passend bij uw persoonlijke situatie. Wij verwachten dat er tijdens de schoolweken minimaal drie uur aaneengesloten opvang wordt afgenomen en tijdens de vakantieperiode hanteren wij graag een minimale afname van zes uur per dag.
Bij deze contractvorm wordt op de afgesproken dagen/tijden een plek gereserveerd voor uw kind. U betaalt voor de afgesproken aantal uren ongeacht of er wel/geen gebruik wordt gemaakt van opvang.

FLEX-CONTRACT

Hierbij wordt een contract opgesteld op basis van het gewenste aantal opvanguren per maand.
De opvangdagen- en tijden zijn flexibel in te delen. Ook hierbij geldt dat er minimaal 3 uur aaneengesloten opvang wordt afgenomen en in de vakantieperiode een minimale afname van zes uur opvang per dag.
Bij deze contractvorm kan er géén plek voor uw kind worden gereserveerd. Als ouder(s)/verzorger(s) bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de opvangdagen- en tijden via het ouderportaal, dit kan tot één maand van te voren. Plaatsing is per keer alleen mogelijk indien de samenstelling van de groep dit toelaat. Vanzelfsprekend kan er altijd voor een andere dag/tijdstip worden gekozen. Deze contractvorm is zeer geschikt voor ouders met wisselende werktijden.

U betaalt maandelijks voor het afgesproken aantal uren ongeacht of er wel of geen gebruik is gemaakt van opvang. Overgebleven/niet opgenomen uren kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand.

FLEX-INCIDENTELE OPVANG (0-UREN)
Incidentele opvang is het meest geschikt wanneer u tijdelijk of slechts af en toe opvang nodig heeft. De minimale afname is drie uur aaneengesloten per keer. Bij incidentele opvang geldt de regel VOL = VOL en plaatsing is alleen mogelijk indien de samenstelling van de groep het toelaat en er voldoende PM'ers aanwezig zijn. Aanvraag voor opvang kan via het ouderportaal worden ingediend tot maximaal één maand van te voren. U betaalt alleen voor het daadwerkelijk afgenomen aantal opvanguren.
U kunt in aanmerking komen voor kosteloos annuleren, mits gehouden is aan de annuleringsvoorwaarden. Meer informatie over annuleren leest u onder het kopje ‘afmelden’.

Het komt voor dat een kind van de opvang tussentijds ergens naar toe gaat (bijv. peuterschool Tamarinde) gaat. De opvangtijd wordt daaardoor onderbroken.
Sinds 31 augustus 2020 moeten wij de uren dat uw kind ‘elders’ is doorberekenen. Op de vrijgekomen lege plekken kunnen wij namelijk geen ander kind(eren) plaatsen, terwijl de kosten wel doorlopen. Komt uw kind in de ochtend eerst naar de opvang voordat het naar (peuter)school gaat, dan wordt hiervoor de VSO-regeling gehanteerd met de standaard afname van anderhalf uur, ook indien het kind korter dan anderhalf uur aanwezig is.


PEUTEROPVANG (2-4 JAAR) / SCHOOLTIJDENOPVANG

De peuteropvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Deze vorm van opvang wordt geboden van maandag t/m vrijdag van 08:30-15:00 uur gedurende 40 schoolweken. Het peuterprogramma wordt alleen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aangeboden. Op de woensdag zijn de peuters welkom, echter wordt er die dag geen peuterprogramma geboden. Het contract wordt afgesloten op basis van het aantal opvangdagen en 40 schoolweken.
Extra opvanguren worden tegen hetzelfde contract-tarief berekend.

Ondanks dat de opvangtijden (08:30-15:00 uur) overeenkomen met de schooltijden, zijn het twee verschillende soorten opvang.  Schooltijden-opvang is niet persé gekoppeld aan peuteropvang en is daardoor ook geschikt voor kinderen jonger dan twee jaar. De jongere kinderen worden dan in een andere ruimte opgevangen.
Het contract wordt afgesloten op basis van het aantal opvangdagen en 40 schoolweken.
Extra opvanguren worden tegen hetzelfde contracttarief berekend.

VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO)
Kinderen die vóór schooltijd opgevangen moeten worden, kunnen naar de VSO. De VSO is standaard van 07:00-08:30 uur en wordt voor anderhalf uur berekend, ook als het kind korter dan anderhalf uur aanwezig is. Het contract wordt afgesloten op basis van het gekozen aantal dagen en 40 weken opvang per jaar. U betaalt voor de afgesproken aantal uren ongeacht of er wel of geen gebruik wordt gemaakt van opvang.

VAKANTIE-OPVANG
Ook tijdens schoolvakanties kunnen uw kinderen bij ons terecht. Vakantie-opvang kan bij ons incidenteel worden afgenomen of in combinatie met een dagopvang- of BSO-contract. Tijdens de vakantie zijn de kinderen minimaal zes uur per dag op de opvang aanwezig.
Wij verwachten dat kinderen uiterlijk 09:00 uur binnen zijn en dat zij minstens tot 15:00 uur aanwezig zijn.
Tijdens de vakantie is er veel tijd om te bouwen, te spelen, te zingen en te dansen maar ook om uitstapjes te maken. We organiseren allerlei leuke activiteiten en uitstapjes. Het programma verschilt per vakantie en de kinderen mogen bij ons meebeslissen. We kiezen het thema op basis van de interesse van de kinderen, het jaargetijde of aanbod in de directe omgeving.
U dient uiterlijk zes weken voor een schoolvakantieperiode aan ons door te geven of u gebruik wilt maken van vakantieopvang.
Aanmelden kan via het ouderportaal en is alleen mogelijk per hele weken. Stel: u heeft een contract voor drie dagen maar u neemt slechts één dag af, dan vervallen de andere twee dagen. Hiervoor in de plaats wordt geen andere dag aangeboden. Wel is er een mogelijkheid tot ruilen. Zie meer informatie onder het kopje ‘ruilen’.
Niet gebruikte vakantiedagen- en uren komen te vervallen aan het einde van het kalenderjaar.

AANMELDING
Vanaf het moment dat u zwanger bent, kunt u uw kind aanmelden voor opvang.  U kunt hiervoor het aanmeldformulier gebruiken op onze website. De aanmelding brengt geen verplichtingen met zich mee en is kosteloos. Een medewerker neemt na ontvangst van uw aanmelding contact met u op om, indien gewenst, een persoonlijk aanbod met u te bespreken. Op basis hiervan ontvangt u de plaatsingsovereenkomst.
Voor de inschrijving wordt eenmalig administratiekosten van € 15,- per kind berekend.
Als voor de opvangvorm dat uw voorkeur heeft een wachtlijst geldt, wordt de aanmelding van uw kind op een wachtlijst geregistreerd. U ontvangt hiervan een digitale bevestiging. De verschillende opvangvormen kennen ieder een eigen wachtlijst. Als u de aanmelding niet wilt handhaven, kunt u deze telefonisch of schriftelijk annuleren bij de leidinggevende/medewerker.

PERSOONLIJK AANBOD
Bij een persoonlijk aanbod houden wij rekening met onderstaande punten:
• een evenwichtige groepssamenstelling en evenwichtige leeftijdsindeling conform wet- en regelgeving
• afstemming van beschikbare plaatsen en gewenste plaatsingsdatum
• prioriteit en inschrijfdatum

WACHTLIJSTREGELING
Bij aanwezigheid van een wachtlijst hanteren wij de volgende prioriteiten:
1. Kinderen op de wachtlijst van onze personeelsleden
2. Klanten die al gebruik maken van kinderopvang binnen onze organisatie
Hieronder valt: uitbreiding, wisseling, broertje en/of zusje binnen het gezin waarvan al één kind geplaatst is, doorstroming tussen kindercentra of groepen, doorstroming naar andere opvangsoort (bijvoorbeeld van dagopvang naar buitenschoolse opvang)
3. Kinderen van scholen waarmee wij een samenwerkingscontract hebben
4. Sociaal-medische indicatie (zie voorwaarden sociaal-medische indicatie)
5. Nieuwe aanmeldingen

VOORWAARDEN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE
• Een schriftelijk advies van een doorverwijzende instantie (huisarts, consultatiebureau of indicatie-instantie).
• Uw verzoek tot plaatsing op basis van sociaal-medische indicatie wordt besproken met de leidinggevende van het kindercentrum. De leidinggevende geeft toestemming voor plaatsing.
• Als er geen toestemming wordt gegeven voor plaatsing wordt dit met uitleg van reden aan u medegedeeld.

PLAATSINGSOVEREENKOMST
Wanneer er overeenstemming is over het persoonlijk aanbod ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. De plaatsing is pas definitief wanneer wij de plaatsingsovereenkomst binnen de gestelde termijn van zeven dagen getekend retour hebben ontvangen. U ontvangt hiervan een bevestiging. Na het verstrijken van de reactietermijn vervalt het persoonlijk aanbod, er is plaatsing niet meer gegarandeerd.

Met het tekenen van de plaatsingsovereenkomst verklaart/verklaren de ouder(s)/verzorger(s) zich akkoord met de door kinderopvang Cowboys & Angels gehanteerde voorwaarden en huisregels.

ANNULERING
Vanaf het moment van ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum van de plaatsing heeft u de mogelijkheid de plaatsing te annuleren. Annulering moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Aan de annulering zijn kosten verbonden. Dit geldt, naar evenredigheid, ook voor een gedeeltelijke annulering van de plaatsing.
De hoogte van de annuleringskosten is afhankelijk van het moment van annulering en het maandbedrag van de overeengekomen plaatsing:

Periode voor ingangsdatum plaatsing Annulerings- en administratiekosten
Meer dan 1 maand € 50 administratiekosten
Minder dan 1 maand 100% van het maandbedrag

Het totaal van de annuleringskosten bedraagt maximaal de verschuldigde betaling over de opzegtermijn (1 maand), met een maximum van € 550.

KENNISMAKING EN WENMOMENT
Na ondertekening en retournering van de plaatsingsovereenkomst is de plaatsing definitief. Een medewerker neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gebeurt bij voorkeur minimaal twee weken vóór de aanvang van de plaatsing. Tijdens dit gesprek worden eventueel wenafspraken voor uw kind gemaakt. De wenperiode wordt ingepland in de twee weken vóór aanvang van de plaatsing. Indien de termijn tussen de acceptatie van het persoonlijk aanbod en de ingangsdatum van de plaatsing korter is dan twee weken neemt u dan zelf contact op met het kindercentrum om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek

AFWEZIGHEID EN ZIEKTE
Kinderen op een kinderopvang zijn vaker verkouden, ze steken elkaar immers sneller aan. Verkoudheid hoeft geen reden te zijn om een kind thuis te houden. Wel moet er gekeken worden naar de aard van de verkoudheid. Sommige kinderen voelen zich niet ziek onder een verkoudheid, andere kinderen juist wel.
Bij koorts (temperatuur van 38 graden) en/of een besmettelijke ziekte moet het kind wel thuisgehouden worden. Wij verwachten dan een telefonische afmelding met informatie over de ziekte.
Wordt een kind ziek op de kinderopvang, dan bellen wij de ouders of het waarschuwingsadres en verwachten wij dat het kind wordt opgehaald. In verband hiermee is het van belang dat wij beschikken over de laatste gegevens betreffende de bereikbaarheid van de ouders en/of verzorgers. De betaling loopt in geval van afwezigheid en ziekte gewoon door.
Wij verzoeken u ons telefonisch op de hoogte te stellen van de afmelding en niet per e-mail/sms-bericht om te voorkomen dat de afmelding niet tijdig wordt opgemerkt en groepsleiding niet van de juiste informatie wordt voorzien.
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen? Wij kunnen dan, indien nodig, maatregelen nemen om mogelijke besmetting van andere kinderen te voorkomen.
Wanneer de verwachting is dat uw kind door ziekte minimaal twee maanden niet naar het kindercentrum kan komen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kostenvermindering per de 1e of de 16e van de maand.

PROCEDURE
• U meldt de te verwachten langdurige afwezigheid schriftelijk of elektronisch bij een medewerker onder vermelding van de (verwachte) ingangsdatum. U dient dit zo snel mogelijk maar in ieder geval in de eerste ziektemaand van uw kind door te geven.
• U ontvangt van ons het formulier ‘aanvraag kostenvermindering bij ziekte’ dat u volledig ingevuld retourneert.

Indien u voor kostenvermindering in aanmerking komt, geldt de volgende regeling:
• Gedurende de eerste volledige ziektemaand wordt het normale tarief berekend.
• De tweede volledige ziektemaand wordt niet doorberekend.
• Met betrekking tot de voortzetting van de plaatsing zijn er na deze twee maanden de volgende mogelijkheden:
1. Na de tweede volledige ziektemaand kan de plaats van uw kind zonder opzegtermijn beëindigd worden en wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst met de hoogste prioriteit voor terugplaatsing.
2. U blijft doorbetalen en de plek blijft behouden.

AFMELDEN
Bij de aanmelding wordt er een plek gereserveerd voor het kind en houden wij rekening met de komst van uw kind.
Wanneer uw kind, om welke reden dan ook, niet naar de opvang kan komen verwachten wij altijd een afmelding. In dat geval kunnen de medewerkers de geplande activiteiten aanpassen. Uw kind afmelden kan via het ouderportaal. Afmelden voor de dag zelf dient echter telefonisch te worden gedaan.
Een gemiste dag(afgemeld/ziek) wordt niet in mindering gebracht. Opgegeven uren (en dus ook de kosten) zijn contractueel vastgelegd, ongeacht of hier ook daadwerkelijk gebruik van is gemaakt. Het is niet vanzelfsprekend dat deze gemiste dagen worden ingehaald. Incidenteel bestaat er soms een mogelijkheid dat een dag kan worden ingehaald. Dit moet wel binnen 1 maand, mits de bezetting op de desbetreffende groep dit toelaat. Let wel, dit is een extra service. Hier kan geen rechten aan ontleend worden.
*Kosteloos afmelden is alleen van toepassing bij Flex-incidenteel (0-uren)contract en indien 48 uur voor de aanvang van de opvang via ouderportaal is afgemeld. Let op! Voor elke dag dat we gesloten zijn, dient nog eens 24 uur eerder per dag afgemeld te worden (weekenden en nationale feestdagen). Voor bijvoorbeeld de maandag wordt dit dan minimaal 96 uur van tevoren.

EXTRA OPVANG EN RUILBELEID
Kinderopvang Cowboys & Angels biedt kinderopvang met flexibiliteit als kernwoord. Dit betekent dat ouders zelf mogen bepalen wanneer en hoe lang opvang nodig is. Kinderopvang Cowboys & Angels biedt de mogelijkheid voor ruilen of extra dagen; plaatsing is echter alleen mogelijk als de groepssamenstelling dit toelaat. Wees daarom op tijd met het indienen van uw verzoek.

RUILEN
Ruilen is een service en geen recht, en moet binnen twee weken plaatsvinden. Ruilen is niet mogelijk ter vervanging van een sluitingsdag, feestdag, ziekteperiode, studiedag, margedag of vakantie. Ruilen is niet hetzelfde als sparen!

Met ruilen bedoelen we niet;
- 'Mijn kind is de afgelopen tijd 2 x niet geweest, dus wil ik de komende tijd 2 x opvang inplannen'.
 - 'Mijn kind komt vandaag niet en ik wil de uren naar voren schuiven of toevoegen aan een ander vaste dag zodat mijn kind langer kan blijven tijdens bijv. marge-/studiedag'.
- 'Een ruil mag niet worden gedaan ter aanvulling van een andere vaste dag'.

Met ruilen bedoelen we wel;
- 'Volgende week donderdag heb ik geen opvang nodig maar volgende week vrijdag wel'.
- Een ruil is evenredig aan het contract. Het aantal uren/tijden) wordt in zijn geheel geruild en kan niet worden opgesplitst of samengevoegd.
- Een aanvraag voor ruil kan éénmalig worden ingediend. Bij afwijzing is het niet mogelijk om opnieuw een ruil aan te vragen.
- Een geruilde dag, mag niet nogmaals worden geruild.

Aanvraag voor ruilen of extra opvang kan via het ouderportal worden ingediend. Extra afgenomen opvang wordt meegenomen in de totale jaaropgave kinderopvang. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de vaststelling tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

STUDIE- EN MARGEDAGEN
Een aantal basisscholen kent buiten de vaste schoolvakanties zogenaamde studie-en margedagen (zie voor meer informatie de website van het Ministerie van OCW).
Dit zijn bijv. studiedagen voor het lesgevend personeel. De scholen zijn dan (deels) dicht. Op deze studie-en margedagen is onze naschoolse opvang altijd open. 

Valt een margedag op een vaste opvangdag, dan krijgt de ouder een extra factuur over het gedeelte buiten de contracturen. Het is niet mogelijk om uren van een vaste dag te verschuiven t.b.v. opvang tijdens een marge-en studiedag. Dit geldt voor alle BSO-pakketten.
Afhankelijk van het contract vallen opvanguren tijdens studie-en margedagen buiten het contract en worden apart gefactureerd.
Margedagen buiten de reguliere opvangdagen worden apart gefactureerd.

FLEX-TEGOED
Flex-tegoed is een saldo van uren dat wordt opgebouwd uit het totaal vakantieweken uren en vrij kan worden ingezet tijdens vakantieweken. Het saldo kan niet worden ingezet voor extra opvang buiten het contract.
Uitzonderingen zijn de 48 en 52 weken contracten. Hierbij kan het saldo van het flex-tegoed ook worden ingezet voor bijv. studie- en margedagen.
De uren binnen vakantieweken zijn contractueel vastgelegd en worden maandelijks gefactureerd ongeacht of deze wel of niet zijn opgenomen. Ons systeem houdt voor u bij, of het aantal uren dat wordt aangevraagd (via de Ouderlogin) het saldo van uren overschrijdt.

WIJZIGINGSVERZOEKEN/OPZEGGEN
Een aanvraag tot structurele wijziging van het aantal dagen of voor andere opvangdagen geldt als nieuwe aanmelding. Deze wijzigingen dienen schriftelijk te worden aangevraagd. De mogelijkheden zijn afhankelijk van een eventuele wachtlijst en de personele bezetting van de betreffende groep.
Wijzigingsverzoeke/opzeggen van één of meerdere dagen gebeurt schriftelijk of per e-mail. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand.

OPENINGSTIJDEN
Kinderopvang Cowboys & Angels is van maandag t/m vrijdag geopend, van 07:00 uur tot 19:00 uur.
Wij vragen u om de openingstijden te respecteren en niet vóór aanvangstijd of ná sluitingstijd te komen.

SCHOOLVAKANTIES
Wij zijn in de dagen tussen kerst en oud & nieuw gesloten. 

PRIJS EN FACTURATIE
De tarieven binnen de kinderopvang worden jaarlijks gewijzigd voor het daarop komende kalenderjaar.
Kinderopvang Cowboys & Angels factureert in 12 gelijke bedragen. Het maandbedrag wordt berekend door het aantal uren per jaar te vermenigvuldigen met het uurtarief en vervolgens te delen door 12. Dit houdt in dat u elke maand een factuur van ons krijgt. Ook bij een overeenkomst o.b.v. 40 weken-opvang (zonder vakantieopvang), ontvangt u elke maand een factuur.

Bij incidentele opvang factureren wij het aantal uren per maand, vermenigvuldigd met het uurtarief.
Er wordt maandelijks vooraf gefactureerd. De verschuldigde kosten voor kinderopvang worden door de ouder(s)/verzorger(s) betaald via overboeking.

Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag is de gebruiker in gebreke, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zullen wij na 30 dagen de wettelijk vastgestelde rente over het niet betaalde bedrag vorderen.
Cowboys & Angels BV behoudt zich bij niet tijdige betaling het recht voor aan een door haar gemachtigd incassobureau de vordering uit handen te geven. Daarbij zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden verhaald op de debiteur, waarbij 15% incassokosten worden berekend. Tevens worden bij niet tijdige betalingen herinnerings- en aanmaningskosten berekend van € 15,- per keer.

Bij 1 maand achterstand in betaling, zonder opgave van redenen, is Cowboys & Angels BV niet gehouden om opvang te blijven bieden en kan opvang (tijdelijk, totdat betaling is voldaan) worden geweigerd.
Uw kind is weer welkom als de betaling is voldaan. De opvangtijden/-dagen van uw kind houden we na deze kennisgeving van de betalingsachterstand gedurende 4 weken gereserveerd. Als er dan nog geen betaling is gedaan vervalt deze reservering voor de opvang van uw kind en kunt u daarop geen aanspraak meer maken.

Bij 2 maanden achterstand in betaling is Cowboys & Angels BV niet gehouden aan de opzegtermijn maar kan de opvang per direct worden beëindigd. U blijft in dit geval verantwoordelijk voor de opvangkosten tot en met de einddatum.
Voor het niet gebruiken van de overeengekomen dagdeel of dagdelen wordt geen vermindering op de prijs toegepast of terugbetaling verleend. Het is niet vanzelfsprekend dat deze gemiste dagen worden ingehaald. Incidenteel bestaat er soms een mogelijkheid dat een dag kan worden ingehaald, mits de bezetting op de desbetreffende groep dit toelaat. Let wel, dit is een extra service. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

HALEN EN BRENGEN
Voor het brengen en halen hanteren wij in eerste instantie de tijden volgens het contract. Kinderen kunnen niet eerder dan 07:00 uur worden gebracht en uiterlijk om 19:00 uur worden opgehaald.
In het belang van de rust, speelsfeer en activiteiten gedurende de dag vragen wij ouders om bij het brengen en ophalen de overdracht buiten de groepsruimte te houden.
Als kinderopvang zijn wij gebonden aan de regelgeving met betrekking tot het Beroepskracht Kind Ratio. Het aantal aanwezige medewerkers moet in verhouding zijn met het aantal kinderen op de groep. Hierop baseren wij het personeelsrooster van onze medewerkers.

Dit betekent dat kinderen die eerder worden gebracht dan het afgesproken tijdstip, (nog) niet op de groepen mogen. Bij te laat ophalen, moeten onze medewerkers verplicht langer blijven. De kosten hiervoor brengen wij u in rekening. Zie ‘regels bij te laat komen’.
Wij gaan ervan uit dat u op tijd uw kind(eren) komt brengen en ophalen.

OPHALEN NA HAAL- EN SLUITINGSTIJD 
Tijdig ophalen wil zeggen dat u uiterlijk op de afgesproken tijd met uw kind het pand verlaat. Omdat de meeste ouders graag willen horen hoe de dag van hun kind(eren) verlopen is en wij een goede overdracht heel belangrijk vinden, raden wij ouders aan om iets eerder te komen zodat een rustige overdracht mogelijk is. Op het laatste moment ophalen betekent over het algemeen dat er geen of onvoldoende tijd is voor een overdracht.
Het kan gebeuren dat u een keer te laat komt. Files of andere onvoorziene omstandigheden zijn niet geheel uit te sluiten. Wij rekenen op een telefoontje als u het niet redt. In eerste instantie adviseren wij dat u iemand benaderd die uw kind(eren) wel voor sluitingstijd kan komen ophalen en vragen u te laten weten aan de leidsters wie dat precies is.
Als u, om welke reden dan ook, niet voor open- of  sluitingstijd bij de opvang kunt arriveren, is het belangrijk dat u ons belt om door te geven dat u later bent. Neemt u geen contact op en komt u na sluitingstijd? Dan noteert één van de aanwezige leidsters uw naam, de datum, het aantal minuten en de reden.
Cowboys & Angels BV is een organisatie die buitengewoon betrokken is bij haar doelgroep en opvang biedt die aansluit bij de vraag vanuit die doelgroep. Dit laten wij zien door ons dienstverlening zo flexibel mogelijk aan te bieden. Flexibel betekent echter niet grenzeloos.
Daarom hanteren wij een aantal regels bij te laat komen:

1. Voor het later ophalen dan de afgesproken tijd, wordt standaard één uur extra in rekening gebracht.
2. Voor het ophalen na sluitingstijd wordt een vast bedrag van € 60,- in rekening gebracht.
Bij het ophalen na sluitingstijd moeten, vanwege het 4-ogenprincipe, twee medewerkers langer werken. De overwerktijd van de medewerkers moeten worden betaald. Deze kosten brengen wij bij u in rekening.
3. Bij drie keer te laat ophalen binnen één maand wordt een notitie gemaakt. U krijgt u een persoonlijk gesprek met de leidinggevende van kinderopvang Cowboys & Angels over de reden waarom u te laat was. Een oplossing en de gevolgen van het te laat komen worden met u besproken.
4. Als u uw kind 3 keer na sluitingstijd heeft opgehaald ontvangt u een brief dat er bij een vierde keer te laat komen zonder melding € 125 in rekening wordt gebracht. Zorgt u ervoor dat de boete betaald wordt binnen de in de brief gestelde termijn.
Bij niet tijdige betaling van de boete is Cowboys & Angels BV helaas genoodzaakt uw kind(eren) de toegang tot de kinderopvang voor een week te ontzeggen. Mocht u onverhoopt na de ontzegging van een week opnieuw te laat komen, dan volgt er een gesprek met de leidinggevende van Cowboys & Angels BV om te onderzoeken of er andere mogelijkheden binnen de organisatie zijn waardoor de opvang beter aansluit aan de mogelijkheden van de ouders.
Mocht dit geen bevredigende oplossing bieden, dan is de organisatie gerechtigd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen. U kunt dan geen gebruik meer maken van de van onze diensten. De overeenkomst wordt in dat geval per directe ingang opgezegd.
Onze medewerkers hebben een meldplicht: wij verwachten dat zij álle ouders melden die te laat binnenkomen, ongeacht de reden en óók als u gemeld heeft dat u te laat zult zijn.

Om de definitie van te laat zijn duidelijk te stellen: één minuut na haal- en sluitingstijd is te laat
.

Dit is niet fijn, maar we denken dat het helpt om hier helder over te zijn, daarmee voorkomen we misverstanden en irritatie. We hopen uiteraard dat wij hier nooit of zelden mee te maken zullen krijgen.

VOEDING
Dagopvang
Flesvoeding voor uw baby dient u zelf mee te nemen. Broodmaaltijden worden door ons verzorgd. Dit geldt ook voor het fruit, drinken en de tussendoortjes. Als tussendoortje krijgen de kinderen om 10.00 uur fruit en drinken. Om 12.00 uur eten de kinderen brood en drinken ze melk/lauwe thee. Om 15.00 uur krijgen ze een bakje met fruit/groente met een cracker óf vers gemaakte lekkernij (muffin, mini pizza, etc.) en drinken. De kinderen wordt om 17.15 uur een cracker/soepstengel/biscuitje gegeven om de trek te stillen. De mogelijkheid bestaat om voor kinderen een warme maaltijd (potje) mee te geven. De medewerkers zien tot 17.00 uur de kans om deze warme maaltijd te geven.

BSO

Bij Cowboys & Angels doen wij ons best om de tussendoortjes zo gezond mogelijk te houden. Wilt u daarom uw kind geen snoep, pakjes drinken of koek meegeven? Deze mogen ze bij de opvang niet nuttigen en worden weer mee naar huis gegeven. Op de woensdagmiddag krijgen de kinderen om 12:45 uur een broodmaaltijd met hartig en/of zoetbeleg en melk/lauwe thee.
Als tussendoortje krijgen kinderen rond 15.30 uur krijgen ze een bakje met fruit/groente en 3 crackers (1 met zoet beleg, 1 met hartig beleg en 1 iets anders) óf vers gemaakte lekkernij (muffin, mini pizza, etc.) en wat drinken. Om 17.15 uur krijgen de kinderen nog een cracker/soepstengel/biscuitje om de trek te stillen. Er is ook de mogelijkheid om van huis meegebrachte warm eten te nuttigen.
In het geval van bijzonderheden m.b.t. de voeding, kunt u dit het beste met de groepsleiding overleggen. Mocht uw kind tijdens de opvang aangepaste voeding nodig hebben dan dient u dit van huis mee te geven.
Als uw kind iets te vieren heeft en u wilt trakteren, dan kan dat uiteraard. Wel vragen wij uw medewerking om zoveel mogelijk verstandig en gezond te trakteren en te letten op de hoeveelheid.  Een traktatie hoeft niet altijd eetbaar te zijn. De medewerkers stellen het op prijs om dezelfde traktatie als de kinderen te krijgen.


VERSCHONING

Gedurende de dag zijn er 5 tot 6 vaste verschoonmomenten. Alle kinderen worden hierin meegenomen. Indien nodig wordt tussendoor extra verschoond. Als uw kind tijdens de opvang luiers nodig heeft, dient u deze met billendoekjes zelf mee te nemen. Bij kinderen die net zindelijk zijn, zorgen ouders zelf voor voldoende reservekleding en deze mee te geven. Mocht het voorkomen dat uw kind gebruik moet maken van reservekleding van het kinderdagverblijf, wilt u deze kleding dan gewassen en zo spoedig mogelijk terugbrengen.

SPEELGOED
Wij vragen ouders vriendelijk doch dringend om uw kind geen speelgoed mee te geven. Het meenemen van eigen speelgoed is altijd op eigen risico.
Een knuffel waar uw kind erg aan gehecht is bij het slapen, vormt hier uiteraard een uitzondering op. De knuffel blijft in de tas tot het moment van slapen en er wordt niet meegespeeld in de groepsruimte. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade.

Tijdens het spelen kunenn er situaties ontstaan dat kinderen hun meegenomen speelgoed alleen met een specifiek ander kind willen delen. Dit zorgt voor onbegrip bij de andere kinderen omdat zij zich buitengesloten voelen of er ontstaan ruzies. Om die reden krijgen kinderen per keer de keuze om zelf met hun meegenomen speelgoed te spelen of dat hij/zij deelt met iedereen die belangstelling heeft. Op die manier wordt er niemand uitgesloten.

VEILIGHEID
Om te voorkomen dat kinderen ergens achter blijven haken door onderdelen van kleding verzoeken wij u dringend te letten op de kleding van uw kind (geen koordjes, capuchons etc.)
Wij vragen ouders om kleine kinderen geen grote en/of dure sieraden te laten dragen op de opvang. De kans dat het kwijtraakt, dat er per ongeluk aan getrokken wordt of het sieraad kapot gaat, is aanwezig. 
Wij vragen u tijdens haal- en brengmomenten geen tassen op de grond of op een andere plek binnen het bereik van kinderen te laten staan. Zo hopen we het risico dat kinderen medicijnen of sigaretten en andere gevaarlijke voorwerpen in handen krijgen, zo veel mogelijk uit te sluiten.
Kinderwagens mogen niet worden achtergelaten, deze dient u weer mee te nemen. Er is plek voor 2-3 ingevouwen buggy's op de locatie.
Als uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, dan verzoeken we u dit vooraf aan ons door te geven. Zonder kennisgeving geven wij uw kind nooit mee aan een ander, ook niet wanneer er sprake is van een ‘bekende’ van het kind.

HYGIËNE
In verband met de hygiëne in de dagopvang-groep, verzoeken wij ouders om ‘blauwe slofjes’ over de schoenen te dragen bij betreden van de groepsruimtes.
Ook vragen wij ouders om de schoenen van hun kinderen in de garderobe achter te laten. De vloer is de groepsruimte kan glad zijn; binnen dragen kinderen anti-slip sokken- of sloffen. Deze dienen van huis te worden meegenomen.

AANSPRAKELIJKHEID
Cowboys & Angels BV is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden, in zoverre zij hiervoor wettelijk aansprakelijk is en in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot maximaal het bedrag van de schade waarvoor de wettelijke aansprakelijkheids-verzekering van Cowboys & Angels BV dekking biedt.
Cowboys & Angels BV is niet aansprakelijk voor zoekraken of beschadigen van kleding en door de kinderen meegenomen eigendommen. Wij verzoeken u geen kostbare zaken mee te geven en persoonlijke spullen zoals tassen, flessen, jassen en sjaals) duidelijk te merken met de voor- en achternaam van het kind.

BEËINDIGING PLAATSINGSOVEREENKOMST
De plaatsingsovereenkomst voor de opvang van 0-4 jaar duurt tot de 1e of de 16e dag van de maand waarin het basisonderwijs voor uw kind begint, tenzij door partijen schriftelijk dan wel digitaal anders wordt overeengekomen.
De plaatsingsovereenkomst voor de BSO duurt tot de 1e of de 16e dag van de maand waarin het voortgezet onderwijs voor uw kind begint, tenzij door partijen schriftelijk dan wel digitaal anders wordt overeengekomen.
Elke partij heeft het recht de plaatsingsovereenkomst of een gedeelte van de overeengekomen opvangdagen- en tijden op te zeggen.
De opzegtermijn hiervoor is één maand. Opzeggen geschiedt bij voorkeur per 15e of laatste dag van de maand en dient altijd schriftelijk of digitaal plaats te vinden. De datum van poststempel of e-mail is bepalend voor de einddatum van de plaatsingsovereenkomst.
Bij beëindiging van de overeenkomst wordt op basis van nacalculatie een eindfactuur gestuurd.

PRIVACY
Cowboys & Angels BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over de omgang met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bij Cowboys & Angels BV hanteren wij de Beroepscode Kinderopvang en Cowboys & Angels BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.