Oudercommissie
De oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden!
 

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op het gebied van belangrijke beleidsonderwerpen.
Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op de opvanglocatie.

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, (het aanpassen van) de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidsters, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang en communicatie van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.
Wilt u meepraten én inspraak hebben bij de beslissingen die worden genomen? Wordt dan lid, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom. 


Wat doet, zoekt en biedt de oudercommissie?

Wat doet de oudercommissie:

 • Overlegt 1 á 2 keer per jaar met de vestigingsmanager 
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager 
 • Bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • Onderhoudt contacten met andere ouders
 • Bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren

De oudercommissie zoekt ouders die het volgende willen:

 • Meepraten
 • Meebeslissen
 • De kwaliteit van de kinderopvang positief beïnvloeden
 • Samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • (Professionele) deskundigheid inzetten voor ons kindercentrum
 • Minimaal twee jaar lidmaatschap 

De oudercommissie biedt:

 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • lidmaatschap van BOinK
 • een leuke ervaring


Als u een bijdrage wilt leveren aan de oudercommissie, dan kunt u dit op twee manieren laten weten.

 • Mondeling bij de vestigingsmanager
 • Via e-mail: admin@cowboys-and-angels.nl