Pedagogisch beleid

Cowboys & Angels ziet het kind als een individu met persoonlijke wensen, behoeften en karaktereigenschappen.
De pedagogisch medewerkers houden rekening met de behoefte van de kinderen. De kinderen brengen hun vrije tijd samen door: voor en na school, van maandag t/m vrijdag en tijdens de vakanties. Onderling vertrouwen is daarom van groot belang. Ouders/verzorgers vertrouwen hun kind toe aan de kinderopvang. Een plek waar het kind zich thuis voelt. Waar pedagogisch medewerkers op een professionele manier met de kinderen omgaan. Alleen dan is het mogelijk om gezin en werk op een plezierige wijze met elkaar te combineren.
Cowboys & Angels vindt kwalitatief goede opvang en een duidelijke pedagogische lijn belangrijk. Op deze manier wordt het welzijn van het kind gestimuleerd (en gewaarborgd) en kan ieder kind tot zijn recht komen.

Onze pedagogische doelstellingen zijn gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen uit de ‘Wet Kinderopvang’
Hieronder volgt een samenvatting van het beleidsplan. Het volledige document is op te vragen bij de administratie.

  • Het bieden van emotionele veiligheid.
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
  • De kans bieden om zich waarden en normen en de 'cultuur' van een samenleving, eigen te maken.

Om dit te bereiken hanteren wij in de praktijk de volgende uitgangspunten:

De medewerker heeft een positieve benadering naar het kind en prijzen gewenst gedrag. Het corrigeren van kinderen kan op verschillende manieren gebeuren. Aansluitend op ontwikkeling en niveau van het kind zal gekozen worden voor een bepaalde manier van handelen:
* ombuigen van negatief naar positief gedrag door afleiden;
* zelf het goede voorbeeld geven en het kind daarbij betrekken;
* het gedrag afkeuren en niet het kind;
* duidelijk zijn in wat niet kan of mag door aan te geven wat wel kan en mag;
* tijdelijk afzonderen van het groepsgebeuren.

Regels en afspraken die wij heel belangrijk vinden en aan de kinderen mee willen geven zijn:

Samen delen, samen spelen
Voorbeeld: We stimuleren het samenspel tussen de kinderen, door mee te spelen. Kinderen overleggen met elkaar, komen tot een rollenspel en leren rekening te houden met een ander.

Even praten na een ruzie is fijn, dan kunnen we weer vrienden zijn
We zoeken samen naar een oplossing. Voordat ze verder spelen maken de kinderen het weer goed, door elkaar een hand te geven.
Iedereen doet mee, we zeggen geen nee
We sluiten geen kinderen buiten. Samen spelen is gezelliger, dit willen we kinderen leren.
Eerst vragen of je iets mag lenen, dan pas meenemen
Als je met een spelletje van een ander kind wil spelen, dan leren we het kind dit eerst netjes te vragen.
Als ik met een spelletje stop, ruim ik alles netjes op
We willen kinderen leren zorg te dragen voor een nette en veilige omgeving, daarom leren we de kinderen iets op te ruimen, voordat ze aan iets nieuws beginnen.
Als iemand zegt STOP, dan houd je op
Kinderen leren op deze manier grenzen aangeven en rekening te houden met wensen van een ander.
Een ander pijn doen mag NOOIT!
Wanneer een kindje echt iets doet wat niet mag, wordt er duidelijk aan het kindje verteld wat niet mag en wordt het kindje voor een paar minuten apart van de groep gezet. Daarna wordt nogmaals benadrukt dat het getoonde gedrag niet gewenst is en verwachten wij dat het ‘sorry’ zegt.
Alles zal berusten op herhaling. Door te herhalen leert een kind wat wel en niet gewenst is.

Pedagogische missie
“Spelenderwijs ontdekken”. Cowboys & Angels heeft zich deze missie gesteld zodat wij de kinderen op een ontspannen, leuke en creatieve en vooral ontdekkende manier kunnen stimuleren in hun algemene ontwikkeling. Zo komen de kinderen op een positieve wijze met verschillende materialen, technieken en ideeën in aanraking en doen op deze manier waardevolle ervaringen op. Dit komt vooral naar voren bij onze activiteiten. Door bijvoorbeeld bij een muziekactiviteit met de baby’s verschillende soorten muziek te laten horen en daarop te bewegen.

Pedagogische relatie
De pedagogische relatie bij Cowboys & Angels tussen de medewerkers en kind is redelijk symmetrisch te noemen. Dit houdt in dat het kind als gelijkwaardige wordt gezien in de communicatie met de medewerkers. Het kind wordt serieus genomen, waar het mogelijk is betreft ontwikkeling van het kind, betrokken bij het oplossen van problemen. Het kind kan zijn eigen mening en gevoelens uiten waarmee de pedagogisch medewerkers zo veel mogelijk rekening houden.

Pedagogische middelen
Cowboys & Angels heeft als belangrijkste pedagogisch middel kinderen positieve ervaringen mee te geven. Dit probeert Cowboys & Angels te bewerkstelligen door bijvoorbeeld het geven van complimentjes. Door het accent te leggen op positieve aspecten.

Pedagogische doelen
Cowboys & Angels biedt flexibele, kleinschalige opvang in huiselijke sfeer en kwalitatieve opvang op maat. Op maat voor de kinderen, door het bieden van een voorziening met mogelijkheden die aansluit bij de verschillende leeftijdsgroepen en belevingswerelden. Maar ook om nieuwe gebieden samen met de kinderen te ontdekken. Door het flexibele karakter is het daarnaast ook opvang op maat voor de ouders/verzorgers. Zij kunnen met een gerust hart aan hun eigen verplichtingen voldoen in de wetenschap dat zij qua kinderopvang een beroep kunnen doen op Cowboys & Angels.
Het pedagogisch doel van Cowboys & Angels is dat kinderen, in samenspraak met de ouders/verzorgers, in een veilige vertrouwde en stimulerende omgeving kunnen opgroeien en ontwikkelen. Door het aanbieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwdheid kunnen de kinderen in hun eigen tempo opgroeien en daarbij hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken. De leiding heeft hierbij een begeleidende, verzorgende en stimulerende taak. Kinderen worden daarbij geaccepteerd zoals ze zijn, dus met ieders eigenheid en individuele mogelijkheden en onmogelijkheden.