Privacybeleid

Cowboys & Angels hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat zorgvuldig om met de privacy gegevens van haar klanten, medewerkers en sollicitanten.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Cowboys & Angels hanteert de Beroepscode Kinderopvang en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy policy.
  • Cowboys & Angels heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Verwerking van alle persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn. Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Binnen Cowboys & Angels zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. De verwerking van persoonsgegevens is toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is.
  • Cowboys & Angels zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

De volledige inhoud van onze Privacy policy ligt op de opvanglocatie ter inzage en is als digitaal document in het ouderportaal te vinden.

Cowboys & Angels heeft in het kader van de AVG de rol van verantwoordelijke en heeft een privacy aanspreekpunt ingesteld. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via:

Cowboys & Angels
t.a.v. Gretha Winata
Maartensdijklaan 498
2541 VK Den Haag