VEELGESTELDE VRAGEN

Mocht u na het lezen van onderstaande informatie nog andere vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via telefoon: 070-7640860 of e-mail: admin@cowboys-angels.nl 
Informatie kunt u uiteraard ook lezen in de aanvullende voorwaarden: https://cowboys-angels.nl/aanvullende-voorwaarden/

Wat is het Landelijk Registratie Kinderopvang nummer (LKRP-nummer)?
Dit is het nummer wat u bij de belastingdienst opgeeft als u kinderopvangtoeslag aanvraagt of wijzigt, elke opvangsoort heeft een nummer. Kijk voor meer informatie op onze website: https://cowboys-angels.nl/lrkp/

Kan ik een kijkje nemen op de locatie?
Dit is uiteraard mogelijk. U kunt hiervoor een afpraak maken door een e-mail te sturen naar admin@cowboys-angels.nl met uw contactgegevens en de leeftijd van uw kind(eren). Wij nemen vervolgens contact met u op voor het inplannen van een afspraak.

Wat zijn studiedagen en margedagen?
Studie- en margedagen worden jaarlijks ingepland en staan genoemd in de studiegids, nieuwsbrieven en jaarplanning van de school.

Vallen margedagen binnen een BSO contract?

Cowboys & Angels biedt BSO opvang aan kinderen van 4-13 jaar. Basisscholen plannen zelf hun eigen marge- en studiedagen.
Omdat marge- en studiedagen per jaar wisselen kunnen deze uren niet automatisch worden doorgevoerd in een standaard uurprijs. Afhankelijk van het gekozen contract worden studie- en margedagen gefactureerd. Als de marge- of studiedag op een vaste contractdag valt, worden alleen de uren buiten de contracttijden extra berekend.

Wanneer mag een kind wel of niet naar de opvang komen?

Een kindercentrum is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met ziekteverschijnselen naar het kindercentrum mag of thuis moet blijven. Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten bepalend: het welbevinden van het betreffende kind en de gezondheid van de andere kinderen van de groep.
Kinderen die aantoonbaar ziek zijn of zich niet lekker voelen hebben vaak behoefte aan extra aandacht. Veel kinderen willen ook graag een vertrouwd persoon om zich heen hebben. In een groep is een pedagogisch medewerker daar niet altijd toe in staat. Een kind moet aan het dagprogramma kunnen deelnemen. Is dit niet het geval, dan kan het kind niet naar de opvang. Als het zieke kind de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt, bijvoorbeeld vanwege het risico op besmetting, dan kan het kind beter niet naar de opvang komen. Cowboys & Angels hanteert een ziektebeleid dat gebaseerd is op de normen van de GGD.

Gebruik van medicatie

Gebruik van medicatie valt te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.
Het toedienen van medicatie is volgens de wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) een ‘eenvoudige medische handeling’ en mag alleen worden verricht na schriftelijke toestemming van ouders. Pedagogisch medewerkers mogen geen medicatie toedienen aan kinderen zonder schriftelijke toestemming van de ouders. Om die reden zijn veel kinderopvangorganisaties terughoudend met het toedienen van medicatie.
In sommige gevallen, wanneer de handelingen voor ons praktisch uitvoerbaar zijn kunnen ouders hun wensen bespreken met de PM'er en een formulier invullen en ondertekenen. Het ziekteboekje en het protocol geneesmiddelen verstrekking van Cowboys & Angels is als document beschikbaar in het ouderportaal.

Wat zijn de sluitingsdagen van Cowboys & Angels?

Tijdens officiële feestdagen is Cowboys & Angels gesloten: tweede paasdag, tweede pinksterdag, Hemelvaartsdag, koningsdag, 5 mei (1 x per 5 jaar), eerste en tweede kerstdag, nieuwjaarsdag.
De dagen die vallen tussen kerst en oud & nieuw zijn wij gesloten. Tijdens de overige schoolvakantiedagen is de opvang geopend. Voor de definitie van een schoolvakantie volgen wij de informatie vanuit de overheid welke kan afwijken van de vakantiebepaling van de school van uw kind(eren).

Bepaling schoolvakanties rijksoverheid
De schoolvakanties per regio leest u op de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/regios-schoolvakantiehttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties

Wat zijn de vastgestelde schoolvakanties?
Voorjaarsvakantie, meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie.

Ik zou incidenteel een dag of dagdeel willen ruilen, kan dit?
Indien u een dag wilt ruilen dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen via het ouderportaal. Ruilen is op basis van beschikbaarheid en is geen recht.
Ruilen kan uitsluitend binnen twee weken, mits vooraf wordt aangegeven op welke dag de vervangende opvang gewenst en mits er op de gewenste dag nog plaats is. Mocht er onverhoopt geen plek zijn op de gewenste dag dan kunt u niet nogmaals een ruilaanvraag doen. Feestdagen en ziektedagen kunnen niet geruild worden.

Ik wil een extra-/flexdag afnemen, kan dit?

Ja, u kunt een extra dag of flexdag aanvragen. Dit is mogelijk via het ouderportaal. Plaatsing is op basis van beschikbaarheid en geen recht. Achteraf ontvangt u een factuur.

Waarom moet het BSN-nummer van ouders en kind bij de kinderopvangorganisatie bekend zijn?

De belastingdienst wil de kinderopvangtoeslag koppelen aan de arbeidscontracten van de ouders die de kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit is alleen mogelijk als de BSN-nummers bekend zijn bij de kinderopvangorganisatie omdat alleen dan de koppeling gemaakt kan worden door de belastingdienst.

Kan ik ruilen?
Bij Cowboys & Angels bestaat de mogelijkheid tot ruilen. Plaatsing is alleen mogelijk als de groepssamenstelling dit toelaat. De ruil moet binnen één kalendermaand plaatsvinden (binnen twee weken voor- of achteraf, gerekend vanaf de ruildatum). Ruilen kan door middel van een ruilaanvraagworden ingediend via het ouderportaal.
- Ruilen is een service en geen recht.
- Ruilen is niet mogelijk ter vervanging van een sluitingsdag, feestdag, ziekteperiode of vakantie.
- Ruilen is niet hetzelfde als sparen.
- Met ruilen bedoelen we: volgende week donderdag heb ik geen opvang nodig, maar volgende week vrijdag wel.
- Met ruilen bedoelen we niet: mijn kind is de afgelopen tijd twee keer niet geweest dus wil ik de komende tijd twee keer opvang inplannen.

Het lukt niet om de kinderen vandaag op tijd op te halen... wat moet ik doen?

Wij gaan ervan uit dat u op tijd uw kind(eren) komt ophalen, daar baseren wij de roosters van onze medewerkers op. 'Op tijd' wil zeggen dat u uiterlijk op de afgesproken eindtijd met uw kind het pand verlaat. Omdat de meeste ouders graag willen horen hoe de dag van hun kind(eren) verlopen is, raden wij aan om wat eerder te komen zodat er een rustige overdracht mogelijk is. Het kan gebeuren dat u een keer te laat komt, files of andere onvoorziene omstandigheden zijn niet geheel uit te sluiten. Als u, om welke reden dan ook, de kinderopvang niet op tijd kunt bereiken, is het belangrijk dat u ons belt.
In eerste instantie adviseren wij dat u iemand vraagt die uw kind(eren) wel op tijd kan komen ophalen en ook dit zo snel mogelijk communiceert met de PM'ers.
Voor het ophalen na de vastgelegde contracttijd wordt één uur extra in rekening gebracht. Voor ophalen na sluitingstijd (19.00 uur) wordt twee uur extra gefactureerd.

Moet ik toch annuleringskosten betalen, terwijl ik ruim een maand voordat de opvang zou beginnen de kinderopvang heb geannuleerd?

Ja. U heeft een afspraak gemaakt om opvang af te nemen en een overeenkomst ondertekend. Ziet u er - na ondertekening - vanaf dan mag de kinderopvangorganisatie kosten in rekening brengen. Meer informatie over de hoogte van het bedrag staat in onze aanvullende voorwaarden: https://cowboys-angels.nl/aanvullende-voorwaarden/.

Wanneer ontvang ik de jaaropgave?

De jaaropgaven worden jaarlijks rond eind februari digitaal verzonden en slechts éénmalig verstrekt.
Indien u bent verhuisd en uw kind(eren) niet meer bij Cowboys & Angels wordt/worden opgevangen, vergeet dan niet uw nieuwe woonadres door te geven.
Bewaart u de jaaropgave goed, u heeft deze nodig voor de 'vaststelling tegemoetkoming kinderopvangtoeslag' van de belastingdienst.

Wat zijn de tarieven?
De tarieven kunt u inzien op onze website via de volgende link https://cowboys-angels.nl/tarieven-in-2024/

Moet ik betalen als mijn kind niet naar de opvang gaat?
Ja, u heeft bij ons een plaats gereserveerd voor een bepaalde dag/tijdstip. Ook als u (incidenteel) geen gebruik maakt van deze plaats, moet u hiervoor betalen. De organisatie kan geen ander kind inplannen op de plek van het kind dat afwezig is terwijl de kosten (voor bijv. personeel en huisvesting) doorlopen.

Betaal ik voor opvang tijdens nationale feestdagen?
Ja, de erkende feestdagen (nieuwjaarsdag, 2e paasdag, koningsdag, bevrijdingsdag (1 x per vijf jaar), Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, eerste en tweede kerstdag worden, als deze op een doordeweekse dag vallen, meegenomen in de urenberekening. De belangrijkste kosten voor de kinderopvang lopen tijdens de feestdagen door, personeelskosten beslaan een groot deel van deze kosten.
Cowboys & Angels houdt zich aan de CAO kinderopvang. Op de genoemde dagen zijn wij gesloten, echter onze medewerkers hebben wel recht op doorbetaling van salaris over de feestdagen. Onze huurcontracten kennen geen aftrek van kosten voor feestdagen. Bovendien zijn er meer kosten die niet variabel zijn, zoals onderhoudskosten voor brandmeldcentrales etc.

Betaal ik ook voor opvang tussen kerst en nieuwjaarsdag?
Ja, de dagen tussen kerst en oud & nieuw vallen onder de sluitingsdagen van Cowboys & Angels. De uren van deze dagen worden meegenomen in de urenberekening.

Wat is de reden dat ik geen facturen ontvang?
De facturen worden per e-mail verstuurd en zijn digitaal beschikbaar in het ouderportaal. Indien u uw e-mailadres wijzigt, verzoeken wij u vriendelijk het nieuwe e-mailadres aan ons door te geven. Door sommige filter-instellingen komen onze e-mailberichten niet door. U kunt indien gewenst ons e-mailadres aanmerken als 'veilige afzender' in uw mailbox. Controleer desalniettemin regelmatig uw spam- of ongewenste mailmappen.

Ik heb het contract opgezegd. Wanneer ontvang ik de laatste factuur?
Houdt u er rekening mee dat wij vooraf factureren. Een voorbeeld: als uw kind op 30 september voor het laatst gebruik maakt van de opvang, dan wordt er in augustus voor het laatst gefactureerd.Wat is de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag?
Dit kunnen wij u niet vertellen omdat het bedrag afhankelijk is van uw inkomen. Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/. U ziet direct welk bedrag u, ongeveer, ontvangt van de belastingdienst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen zolang de toeslag niet officieel is toegekend. De toekenning ontvangt u een aantal weken vanaf de datum van aanvraag.
De contractvormen plus de bijbehorende uurtarieven staan vermeld op onze website: https://cowboys-angels.nl/tarieven-in-2023/


Ik heb geen opvang afgenomen tijdens de vakantie, waarom moet ik toch betalen?
Cowboys & Angels is tijdens de vakanties geopend. U kunt bij ons opvang afnemen mét of zonder vakantieopvang variërend van 6-12 vakantieweken per jaar.  Cowboys & Angels factureert in 12 gelijke maandbedragen.  Om die reden ontvangt u ook tijdens vakanties een factuur van ons, ongeacht of u schoolvakanties in uw contract heeft vastgelegd. De berekening van het maandbedrag wordt als volgt berekend: aantal uren opvang per week x aantal weken : 12 maanden x uurtarief.


Hoe kan ik het contract opzeggen?
U kunt alleen schriftelijk opzeggen door een e-mail te sturen naar de administratie: admin@cowboys-angels.nl

Ook wijzigingen in dagen en uren kunt u alleen schriftelijk aanvragen door middel van een e-mail. Op die manier staat voor beide partijen zwart op wit wat het verzoek is.


Wat is de opzegtermijn?

U kunt elke dag van de maand opzeggen met in achtneming van de opzegtermijn van één maand. Deze opzegtermijn geldt voor alle opvangsoorten.


Kunnen wij het contract wijzigen nadat wij het contract ondertekend hebben?

Dit kan maar houdt u rekening met de opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat in zodra het contract getekend is. De laatste contractdag kan alleen per halve of hele maand ingesteld worden. Voor het wijzigen van een contract wordt € 15 administratiekosten aan u doorberekend.


Wat houdt de vakantieopvang in?

Vakantieopvang is opvang tijdens de studie- en margedagen en de schoolvakanties. Per vakantie, studiedag, margedag etc moet u een aanvraag doen via het ouderportaal want uw kind wordt niet standaard op de presentielijst gezet.


Hoe worden de uren van de vakantieopvang berekend?

Het aantal weken waarover vakantieopvang berekend wordt, is contractueel afgesproken. De uren en kosten per maand worden gelijkmatig over het jaar verdeeld. Cowboys & Angels factureert in 12 gelijke maandbedragen. Wanneer het contract gedurende het jaar wordt opgezegd, kan er een verrekening plaatsvinden.


Ik heb vakantieopvang in het contract opgenomen, waarom moet mijn kind alsnog worden aangemeld?

Per jaar zijn er 40 schoolweken en 12 weken vakantieweken.
Bij Cowboys & Angels kunt u contractueel vakantieopvang afnemen, variërend van minimaal 6 tot maximaal 12 weken. U kiest voor welke vakantieperiode opvang nodig is. Ook bij een contract voor 12 weken vakantieopvang, heeft u de keus om wel/geen gebruik te maken van opvang. U dient dit per vakantie aan ons door te geven, uw kind staat tijdens vakanties niet automatisch op de presentielijst. Op die manier zijn wij zeker van het aantal kinderen dat aanwezig zal zijn. Dit geldt voor zowel kinderdagverblijf als buitenschoolse opvang. Als uw kind niet is aangemeld gaan wij ervan uit dat uw kind afwezig is.


Mijn kind komt niet, moet ik hem/haar afmelden?

Ja. Wanneer uw kind niet naar de opvang komt, verwachten wij hiervoor altijd een afmelding. Afmelden kan van te voren via het ouderportaal. Op de dag zelf kunt u telefonisch afmelden door middel van een telefoontje of whatsapp bericht. Als de tijd tussen afmelding en geplande opvangtijd kort is ontvangen wij graag een telefoontje ipv een whatsapp bericht om er zeker van te zijn dat de afmelding tijdig bij ons binnen is.


Mijn kind is afgemeld in verband met ziekte, moet ik betalen voor opvang?

Ja. De afspraak is dat u moet betalen ongeacht of uw kind daadwerkelijk komt. Is er sprake van afwezigheid wegens een langdurige ziekte (minimaal twee maanden) dan komt u in aanmerking voor kostenvermindering. Meer informatie hierover staat in onze algemene voorwaarden: https://cowboys-angels.nl/algemene-voorwaarden/.


Ik heb een Flex contract, is het afmelden kosteloos? Momenteel is het flex-contract niet beschikbaar als opvangvorm

Ja. Indien u 48 uur tevoren uw kind afmeldt, worden er geen kosten berekend. Voor elke dag dat we gesloten zijn, dient de opvang nog eens 24 uur eerder per dag afgemeld te worden (weekends en feestdagen). Voor bijvoorbeeld de maandag is dit minimaal 96 uur van te voren. In overige gevallen blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd.